Materiaalitehokkuus ja jätteet

Materiaalitehokkuus ja jätteenhallinta kattavat eläinraaka-aineen kaikkien osien hyödyntämisen, pakkausmateriaalien käytön pienentämisen sekä tuotantohävikin ja ruokajätteen minimoimisen. Materiaalien tehokkaalla käytöllä voimme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, energian- ja vedenkulutuksen pienentämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.

Biotech

HKScanin Biotech-liiketoimintalinja on jatkanut eläinperäisten sivujakeiden hyödyntämistä korkeamman jalostusasteen tuotteiden valmistamiseksi ja biojätteen määrän vähentämiseksi. 

Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä

1. Vuoden 2016 aikana Outokummun teurastamossa parannettiin lannan ja mahalannan hyötykäyttöä Suomessa voimaan tulleen lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on siirtyä kohti kiertotalouden mukaista toimintamallia ja jatkaa eläinperäisten materiaalien kierrätystä sekä vähentää jätteen määrää.

2. Virossa sijaitsevan Rakveren tuotantolaitoksen eläinperäisten sivutuotteiden hyötykäyttöä biokaasuntuotannossa lisättiin prosessimuutosten avulla.

3. Linköpingin tuotantolaitoksessa Ruotsissa otettiin käyttöön uusi naudan luiden keittoprosessi, minkä ansiosta luut soveltuvat elintarvikekäyttöön ja ne myydään vientimarkkinoille. Aiemmin luut käsiteltiin jätemateriaalina.

Pakkausmateriaalit

HKScan on onnistunut pidentämään tuotteiden säilyvyysaikaa uusien pakkausteknologioiden avulla. Pidennetty käyttöikä antaa joustoa tuotteen kuluttamiseen ja pienentää ruokahävikkiä ja -jätettä.

Esimerkki käytännön toimenpiteestä

Tanskan tuotantolaitoksissa on käynnissä projekti, jonka tavoitteena on vähentää pakkausmateriaalien käyttöä. Projektissa keskitytään välttämään uudelleenpakkausta, joka saattaa johtua alipainoisista tuotteista, virheistä, ylituotannosta jne.

Ruokajäte

Tuotantoprosessissa syntyvän elintarvikehävikin pienentäminen on tärkeää, niin jätteestä aiheutuvan arvonmenetyksen kuin ympäristön ja vastuullisen tuotannon näkökulmista.

Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä

1. Ruotsissa yhteistyö sosiaalisen supermarketin ”Matmissionen” kanssa jatkuu. Vuonna 2016 HKScan Sweden toimitti hankkeeseen lähes 8000 kiloa ruokatuotteita.

2. Rakveren tuotantolaitoksella Virossa tuotantohävikin määrä pieneni 10 prosenttia henkilökunnan koulutuksen, parannetun tuotantolinjan ja muiden investointien ansiosta.

3. Vantaan tuotantolaitos osallistui Vantaan kaupungin organisoimaan Yhteinen pöytä -hankkeeseen lahjoittamalla hävikkieriä. Hankkeen tavoitteena on kerätä hävikkiruokaa keskitetysti ja jakaa sitä tehokkaasti eteenpäin ruoka-apua tarvitseville. Lahjoitukset ovat olleet satunnaisia, koska yhtiön ensisijainen tavoite on ehkäistä hävikkierien syntyminen.

4. HKScan Finland osallistui Kuluttajaliiton Hävikkiviikkoon syksyllä 2016. Hävikkiviikon tavoitteena on kannustaa kaikkia ruokaketjun osia ruokahävikin vähentämiseen ja ruuan arvostuksen lisäämiseen. HKScan toi viikon aikana esiin toimenpiteitään ruokahävikin pienentämiseksi.

Jäte

Tuotantolaitoksissamme toimitaan jätehierarkian mukaisesti, mikä tarkoittaa ensisijaisesti jätteen syntymisen ehkäisemistä, materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, jätteen hyödyntämistä energiana ja viimeisenä vaihtoehtona kaatopaikkasijoitusta.

Vuoden 2016 aikana HKScanin Suomen toiminnoissa otettiin käyttöön uusi jätehuoltojärjestelmä. Tavoitteena on parantaa kierrätystä ja lisätä yhteistyötä tuotantolaitosten ja maiden välillä jakamalla tietoa tehdyistä parannuksista. Uuden järjestelmän avulla jätteiden käsittelyä on helppo seurata ja hallinnoida eri tasoilla.

Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä

1. HKScan Finland teki sopimuksen Rinki Oy:n kanssa lakisääteisestä tuottajavastuusta pakkausjätteidensä kierrättämisestä. Sopimuksen myötä HKScanin tuottamien kuluttajatuotteiden pakkausmateriaalien kierrätys on siirretty tuottajayhteisöille. Rinki Oy ja tuottajayhteisöt järjestävät pakkausmateriaalien keräyksen ja kierrätyksen. Suomessa yli 5 000 yritystä on tehnyt sopimuksen Rinki Oy:n kanssa.

2. Linköpingin tuotantolaitoksessa Ruotsissa otettiin käyttöön uusi jäteasema ja uudet jätteenkäsittelyprosessit.

Vuosi 2016 on ensimmäinen vuosi, jolloin HKScan raportoi jätteet lajiteltavien jakeiden mukaisesti, minkä vuoksi vertailutietoa aiemmilta vuosilta ei ole saatavilla. Kaatopaikkajätteen määrä on viimeisen viiden vuoden aikana pienentynyt 94 prosenttia, kun biojätettä on ohjattu biokaasuntuotantoon tai Biotech-liiketoiminnan tunnistamiin uusiin hyötykäyttökohteisiin.

KEMIKAALIT

Suurin volyymi HKScanissa käytettävistä kemikaaleista syntyy puhdistusaineista. Kemikaalien määrän vähentäminen ja korvaaminen ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla on jatkuvaa työtä. HKScanilla on käytössään järjestelmä, jonka avulla kemikaalien käyttömääriä sekä niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia seurataan.

Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä

1. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (VNA856/2012) otettiin käyttöön HKScan Finlandissa vuoden 2016 aikana. Käyttöönoton yhteydessä tehtyjen riskiarvioiden ja toimintasuunnitelmien avulla parannettiin sekä työ- että ympäristöturvallisuutta.

2. Linköpingin tuotantolaitoksen kemikaalien käyttöä ja hallintaa tarkasteltiin osana yksikön Total Plant Assessment (TPA) -auditointia. Tuotantolaitokselle rakennettiin uusi kemikaalivarasto ja useiden kemikaalien käytöstä päätettiin luopua.