Kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasupäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Globaaleja vaikutuksia ovat merenpinnan nousu, aavikoituminen sekä ilmaston ääriolosuhteiden, kuten myrskyjen ja rankkasateiden, lisääntyminen. HKScanille on tärkeää jatkaa kasvihuonekaasujen vähentämistä Pariisin ilmastosopimuksen globaalien ja kansallisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

HKScan on julkistanut kasvihuonekaasupäästönsä vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2015 päästöt pienenivät 37 prosenttia ja vuonna 2016 päästiin 53 prosenttia pienempiin päästöihin vuoteen 2014 verrattuna.

Konsernin yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt pienenivät kaikkiaan 53 prosenttia tai 127 000 tonnia vuodesta 2014 vuoteen 2016. Vuonna 2016 konsernin kasvihuonekaasupäästöt olivat 112 000 tonnia hiilidioksidia (CO2). Noin puolet päästöjen vähentymisestä johtui siitä, että Ruotsissa ja Puolassa siirryttiin vesivoimalla tuotettuun sähköön ja Suomessa käytettiin yhdistettyä bio- ja vesivoimaa. Energiatehokkuuden parantuminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö ovat osaltaan vaikuttaneet päästöjen pienentymiseen, samoin kuin Pohjoismaiden ja Viron energiantuotannon jäännösjakauman päästökertoimen alentuminen.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 2016

HKScan Finland on siirtynyt käyttämään ainoastaan uusiutuvaa sähköä kaikissa tuotantolaitoksissaan ja toimistoissaan Suomessa. Valitsemalla täysin uusituvista lähteistä tuotetun bio- ja vesivoiman, HKScan Finlandin hiilidioksidipäästöt pienenivät 57 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kokonaispäästöt pienenivät lähes 30 000 tonnia (CO2e). Sähkönkulutus säilyi vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla, koska Pakastamo Oy:n Forssassa harjoittaman liiketoiminnan hankinnan vuoksi sähkönkulutus lisääntyi yhtä paljon kuin siinä saatiin säästöjä muilla toimilla.

Kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyivät kiinteistöjen lämmittämisestä, vähenivät 750 tonnia (CO2e). Väheneminen aiheutui lämmittämiseen tarvittavan energiamäärän pienentymisestä. Kuljetusten ja matkustamisen aiheuttamat päästöt olivat samaa luokkaa kuin vuonna 2014 ja jäähdyttämisestä aiheutuneet päästöt puolittuivat.

Lisätietoja verkkosivuiltamme (tiedot päivitetään maaliskuun 2017 lopulla).

Suorat (Scope 1:n mukaiset) ja epäsuorat (Scope 2:n mukaiset) kasvihuonekaasupäästöt muodostavat noin kymmenen prosenttia lihantuotannon kokonaispäästöistä pellolta pöytään -ketjussa. Päästöt ennen ja jälkeen (Scope 3:n mukaisesti) HKScanin toimintoja ovat yli 90 prosenttia. Eläintuotanto on selvästi suurin päästöjen tuottaja. Arvioidakseen tuotteiden kokonaispäästöjä koko elinkaaren ajan, HKScan käyttää elinkaarianalyysiä (Lifecycle Analysis, LCA) tuotteittensa erilaisten ympäristövaikutusten mittaamiseen.

HIILIDIOKSIDIkompensaatio

HKcan Finland on päättänyt kompensoida jäljelle jääneet suorat ja epäsuorat (Scope 1 ja 2) hiilidioksidipäästönsä vuoden 2016 osalta. HKScan Finland on yksi ensimmäisistä elintarvikeyhtiöistä Pohjoismaissa, joka kompensoi tuotantolaitostensa hiilidioksidipäästöt. Kompensointi tapahtuu päästöhyvitysten kautta rahoitetuissa hankkeissa, joissa pienennetään kasvihuonekaasupäästöjä globaalisti. Hankkeissa vähennetään hiilidioksidipäästöjä ilmakehään saman verran kuin mitä HKScanin tuotantolaitokset ovat tuottaneet vuonna 2016. Päästöjen kompensoinnin avulla HKScan Finland vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ottaa yhä enemmän vastuuta kestävästä toiminnastaan. Omien päästöjen kompensoiminen on yksi askel ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämän lisäksi arvoketjussa tehdään muita toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi, uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi sekä päästöjen pienentämiseksi.

ilmastotavoite saavutettu ruotsissa

HKScan Sweden saavutti ilmastotavoitteensa jo vuonna 2015 pienentäen kasvihuonekaasupäästöjään 72 prosenttia. Alkuperäinen tavoite oli pienentää päästöjä 50 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2020. Jatkaakseen päästöjen pienentämistä Ruotsi asetti uuden tavoitteen vuoteen 2030 mennessä: 95 prosentin vähennys verrattuna vuoteen 2003 (Scope 1 ja 2 päästöt sekä Scope 3 ostettu kuljetus ja liikematkustus).

Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä

1. Virossa HKScanin Säknan maatilalla lietesäiliöihin asennettiin muovikannet, jotka pienentävät päästöjä ympäröivään ilmaan. Muovikansi vähentää metanoli- ja ammoniakkipäästöjä sekä hajuja. Muilla Rakvere Farmidin tiloilla lietesäiliöt on katettu kelluvilla LECA-kansilla (lightweight expanded clay aggregate).

2. HKScan Sweden on Haga Initiative -ilmastohankkeen jäsen ja osallistuu aktiivisesti verkoston toimintaan.

3. Halmstadin tuotantolaitoksella Ruotsissa tehtiin savukaasujen puhdistukseen liittyvä esiselvitys keväällä 2016. Tulokset osoittivat, että aktiivihiilikäsittely on tehokkain puhdistustapa. Arvion mukaan maakaasun käyttö voi pienentyä 87 prosenttia ja 638 hiilidioksiditonnia vuodessa. Aktiivihiili otetaan käyttöön vuonna 2017.