Energiatehokkuus

HKScanin aktiivisen energiatehokkuustyön tavoitteena on parantaa pitkällä aikavälillä sekä kustannustehokkuutta että pienentää ympäristöjalanjälkeä. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä osa-alue myös kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi.

Vuonna 2016 HKScan jatkoi energiatehokkuusprojektiaan, joka käynnistettiin vuonna 2015 (Lue: Kotitilalta, 23). Projektin tavoitteena on pienentää HKScanin energiankulutusta 10 prosenttia vuoden 2014 tasosta vuoteen 2017 mennessä liikevaihtoon suhteutettuna.

Tavoitteen toteutuminen

Vuonna 2016 liikevaihtoon suhteutettu energiatehokkuus laski 1,2 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna, mikä johtui liikevaihdon laskusta ja Pakastamo Oy:n Forssan liiketoiminnan hankinnasta Suomessa.

Vuonna 2016 kokonaisenergiankulutus laski viisi prosenttia vuoteen 2014 verrattuna sekä 10 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna (katso kaavio). Suhteellinen energiankulutus kuitenkin nousi, sillä konsernin liikevaihto laski samanaikaisesti.

Systemaattista energiatehokkuustyötä

Energiansäästökohteiden löytämiseksi sekä EU:n energiatehokkuusdirektiivin täyttämiseksi energiakatselmuksia tehtiin vuonna 2016 Skaran, Linköpingin ja Kristianstadin tuotantolaitoksilla Ruotsissa, Świnoujściessa Puolassa sekä Forssassa Suomessa. Energiakatselmus on tehty nyt yhteensä yhdeksässä tuotantolaitoksessa, ja työ jatkuu vuoden 2017 aikana muissa tuotantolaitoksissa. Energiakatselmuksissa on tunnistettu useita kohteita, joihin HKScan kiinnittää erityistä huomiota tulevaisuudessa.

HKScanin kolme tuotantolaitosta on sertifioitu ISO 50001 -standardin mukaisesti. Ruotsissa Skaran tuotantolaitos sertifioitiin vuonna 2016 ja Halmstadin kaksi tuotantolaitosta olivat saaneet vastaavan sertifikaatin jo aiemmin.

Osa energiatehokkuusprojektia on energian- ja vedenkulutuksen tuotantolaitoskohtainen mittaaminen, kulutuslukujen seuranta sekä mahdollisten käyttökulutuspoikkeamien löytäminen. Energian- ja vedenkäytön kulutusluvut siirretään sähköiseen järjestelmään, josta niitä voidaan seurata myös konsernitasolla. Työkalu otetaan käyttöön konserninlaajuisesti vuoden 2017 aikana.

HENKILÖSTÖN osallistaminen

HKScanin henkilöstö voi vaikuttaa yrityksen energiankäyttöön. HKScanin sisäisessä energiansäästökilpailussa henkilöstöä kannustettiin pohtimaan omaa energiankulutustaan. Kaikissa tuotantolaitoksissa järjestettiin tiimityöpajoja ideoiden keräämiseksi. Tulos oli vaikuttava, sillä kilpailu tuotti yhtiölle yli 1 000 energiansäästöideaa. Świnoujścien tuotantolaitoksen tiimi Puolasta voitti kilpailun. Tiimi teki esimerkillistä työtä tuottamalla yksityiskohtaisia kuvauksia energiansäästöideoista ja osoitti sitoutumistaan ympäristöasioiden kehittämiseen. Kilpailun kaikki parhaat ideat jaettiin tuotantolaitosten käyttöön.

Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä

1. Suomen tuotantolaitoksilla tehtiin useita toimia energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi. Forssan tuotantolaitoksella tehdyssä energiakatselmuksessa löydettiin useita parannuskohteita. Vuoden 2016 aikana investoitiin muun muassa ammoniakkikondensaattoreihin sekä uusiin kompressoreihin energiankulutuksen pienentämiseksi.

2. HKScan Finland Oy on uusinut sitoumuksensa elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaan vuosille 2017–2025. Yhtiö kantaa vastuunsa kansallisen energiatehokkuustavoitteen toteutumisessa ja tavoittelee 18 prosenttia pienempää energiankulutusta vuoteen 2015 verrattuna. Sitoumus on osa Suomen kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa, ja sillä on myös tärkeä rooli EU:n Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) toteuttamisessa.

3. Rakveren tuotantolaitoksella Virossa energiatehokkuutta parannettiin asentamalla jäteveden käsittelyprosessiin lämpöpumppu lämmön talteenottamiseksi. Lisäksi keskuslämmitykseen liitettiin uusi lämminvesivaraaja. Toimenpiteiden avulla on mahdollista vähentää maakaasun käyttöä noin 10 prosentilla vuodesta 2017 alkaen.

4. Uuden korkeapainejärjestelmään asennetun kompressorin avulla Vinderupin tuotantolaitoksella Tanskassa on saavutettu kahden prosentin säästö sähkön käytössä. Myös hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään teurastamon eri osissa. Teurastamoalueen ilmanvaihdon muutoksilla säästetään lisäksi noin 10 000 euroa vuodessa. LED-valojen asentaminen sekä Vinderupin että Skovsgaardin tuotantolaitoksissa säästää noin 224 MWh energiaa vuodessa.

5. Ruotsissa jatkettiin LED-valojen käyttöön siirtymistä. Ympäristö- ja energiakoulutuksia toteutettiin Skaran ja Halmstadin tuotantolaitoksissa.