Tavoitteet ja parannukset

TAVOITTEET PARANNUKSET (pitkällä tähtäimellä)
Taloudellinen vastuu
 • HKScanin ja sen sidosryhmien taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen
 • Investoinnit, tuotannon hallinta ja työllisyyden varmistaminen
 • Merkittävä suora ja epäsuora verojalanjälki
 • Tuotantoeläinten, materiaalien ja palvelujen hankinnan kehittyminen
 • Kannattavuuden, kassavirran ja alkutuotannon tuottavuuden parantaminen
 • Vahva tase ja pienempi nettovelkaantumisaste
 • Investointi uuteen broilerituotantolaitokseen Suomessa
 • Rajat ylittävä tuottajayhteistyö lihantuotannon parhaiden käytäntöjen ja taloudellisen tehokkuuden kehittämiseksi
 • Tuottajapalvelut alkutuotannon kilpailukyvyn ylläpitämiseksi
Sosiaalinen vastuu
Vastuulliset tuotteet
 • Laadun ja tuoteturvallisuuden jatkuva parantaminen (ISO/FSSC 22000, BRC, IFS, ISO 9001)
 • Mikrobiologisten, kemiallisten ja fysikaalisten riskien hallinta, johon sisältyy salmonellavapaus
 • Turvallisten, maukkaiden ja ravitsemuksellisesti tasapainoisten tuotteiden valmistus
 • Tiettyjen brändien liharaaka-aineeseen liittyvät kotimaisuuslupaukset
 • Kaikki tuotantolaitokset sertifioitu kolmannen osapuolen toimesta kansainvälisten elintarviketurvallisuusstandardien mukaisesti
 • Yhtenäiset konserninlaajuisen tuoteturvallisuusohjeistukset
 • HKScanin lihatoimittajien hyväksyntäprosessi käyttöön
 • Laaja sydänterveyttä tukeva tuotevalikoima: Sydänmerkki-tuotteet Suomessa ja Nyckelhål-tuotteet Ruotsissa.
 • Lihan ja kasvisten fleksituotteet
 • Erikoiskonseptit: Rypsiporsas® (Suomi)/ Rapsgris® (Ruotsi)/ Omega 3-pork (vienti). Maissikana (Majs Plus kylling, Tanska) ja konsernin luomutuotteet
 • Jodioidun suolan käyttö vuoden 2016 alusta lähtien (Suomi)
 • Suolan, fosfaatin ja nitriitin käytön jatkuva vähentäminen
 • HK®, Kariniemen® ja Scan®: aina kotimaista lihaa
 • Liharaaka-aine HKScanin kotimarkkinoiden omilta tiloilta tai sopimustiloilta
Henkilöstö
 • Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden jatkuva kehittäminen ja prosessien yhtenäistäminen
 • Henkilöstön tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työtapaturmien LTI-luku (Lost time incident) laski lähes 18 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna
 • Kehityskeskusteluja käytiin enemmän erityisesti toimihenkilöiden keskuudessa
 • Konserninlaajuisen henkilöstön sitoutumista koskeneen tutkimuksen vastausprosentti parani ja oli 83,9 prosenttia
 • Konserninlaajuinen henkilöstötietojärjestelmäprojekti käynnistyi
 • Järjestettiin HKScan Leadership Academy -projektin toinen koulutusosa
Vastuullinen toimitusketju
 • Alkutuotanto, joka perustuu pitkäkestoisiin tuottajasopimuksiin tai tuotantoon HKScanin omistamilla tiloilla
 • Laajennettu toimittaja- ja alihankkija-auditointi tuotteita ja palveluja hankittaessa
 • Kaikki liharaaka-ainetta toimittavat teurastamot auditoitu
 • Eettisten riskien hallinta
 • Yhteistyöryhmät ja neuvontapalvelut sopimustuottajille
 • Konserninlaajuisen toimittaja- ja alihankkija-arvioinnin ja hyväksymisprosessin päivitys
 • Kaikkien sopimusvalmistajien ja liharaaka-aineen toimittajien arviointi ja auditointi
 • Tuontilihan hankinta ainoastaan auditoiduilta teurastamoilta
 • Konserninlaajuinen toimittajaohjeistus (Supplier Guidelines)
 • Tavarantoimittajien sosiaalisen yritysvastuun arviointi
 • Maakohtaiset suunnitelmat vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön siirtymisestä, hyvä sijoittuminen WWF:n soija scorecardissa
 • Selvitys palmuöljyn käytöstä tuotteissa
 • Jäsenyyydet Roundtable on Responsible Soy (RTRS)- sekä Rountable on Responsible Palm Oil (RSPO) -järjestöissä
Eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Eläinten hyvinvoinnin yhteiset mittarit ja parhaiden käytäntöjen jakaminen koko konsernissa
 • Antibioottien ja muiden lääkeaineiden käytön säilyttäminen nykyisellä erittäin alhaisella tasolla sekä lääkitsemisen jatkuva seuranta ja valvonta.
 • Eläintautien ehkäiseminen ja niihin liittyvien riskien hallinta
 • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen läpi koko tuotantoketjun.
 • Säädösten mukaisen toiminnan varmistaminen omissa teurastamoissa eläinten hyvinvointia tarkastelevien auditointien avulla.
 • Työntekijöiden osaamisen lisääminen eläinten käsittelyssä
 • Eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdyt teurastamoinvestoinnit
 • Tallentavan videovalvonnan asentaminen teurastamoihin Suomessa ja Virosssa vuoden 2016 aikana
 • Antibioottien käytön seuranta alkutuotannossa
 • Tiivis kotimarkkinoiden välinen yhteistyö eläintautiriskien arvioimiseksi ja ehkäisemiseksi
 • Afrikkalaisen sikaruton aiheuttamien riskien hallinta Virossa
 • Afrikkalainen sikarutto ei ole levinnyt Suomeen tai Ruotsiin.
Ympäristö
 • Energiatehokkuuden parantaminen (energian käytön vähentäminen 10 prosenttia 2014–2017 liikevaihtoon suhteutettuna) ja kasvihuonekaasujen vähentäminen
 • Vedenkäytön vähentäminen, jäteveden käsittelyn onnistuminen ympäristöluvan raja-arvojen mukaisesti
 • Jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen parantaminen
 • Hävikin vähentäminen tuotannossa ja ruokajätteen vähentäminen pakkausratkaisujen avulla
 • Raaka-aineen tehokas hyödyntäminen käyttämällä eläimen kaikki ruhon osat
 • Kemikaalien käytön vähentäminen ja hallinta
 • Ympäristövaikutusten arviointi eläintuotannossa
 • Vuonna 2016 liikevaihtoon suhteutettu energiatehokkuus laski 1,2 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna, vaikka absoluuttinen energiankulutus pieneni. Muita projektiin kuuluvia osia olivat: energiakatselmukset, kulutuslukujen mittaamisen parantaminen, investoinnit energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttö.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen pieneneminen 53 prosenttia vuodesta 2014 ja raportointi GHG-protokollan mukaisesti, (Scope 1 ja Scope 2)
 • Vedenkulutus väheni 13 prosenttia 2012–2016
 • Jäteveden käsittely oli suhteellisen vakaata ja parani vuoteen 2015 verrattuna
 • Uusi toimintatapa jätteiden käsittelyyn ja jätteiden kierrätysasteen parantaminen. Biokaasun tuotantoon ohjattiin enemmän materiaaleja.
 • Tuotantohävikin vähentäminen tuotantoa kehittämällä, ruokahävikin vähentäminen pakkausratkaisuilla sekä elintarvikelahjoituksilla (sosiaalinen supermarket -toiminta Ruotsissa)
 • Sivujakeiden ja biomassan yhä tehokkaampi hyödyntäminen (Biotech-liiketoimintalinja)
 • Biokaasun käyttöönotto Skarassa, Ruotsissa. Lisäselvitykset uusiin biokaasun hyödyntämismahdollisuuksiin liittyen
 • Kemikaalien parempi riskinhallinta
 • Ympäristöviestintää sopimustuottajille
 • Ympäristöpalkinto sopimustuottajalle Ruotsissa