Taloudellinen vastuu

HKScanin taloudellinen vastuu tarkoittaa, että pidämme huolta liiketoiminnan kannattavuudesta ja kilpailukyvystä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Taloudellisesta vastuusta huolehtiminen on lähtökohta myös muille vastuullisuuden osa-alueille. Taloudellisen vastuun piiriin kuuluu lisäksi toimintamme vaikutukset sidosryhmiimme; esimerkiksi henkilöstölle maksetut palkat, osingot omistajille ja verot yhteiskunnalle.

Investoinnit ja vienti tukevat kannattavaa kasvua

HKScanin strateginen tavoite – kannattava kasvu – ohjasi vuoden 2016 toimia. HKScan investoi kasvaviin tuotekategorioihin, mistä esimerkkejä ovat HKScanin rakenteilla oleva Rauman tuotantolaitos, joka erikoistuu siipikarjatuotteisiin sekä Puolan Swinoujsciessa sijaitsevan pekonitehtaan laajennusinvestointi.

Rauman investointihanke eteni hyvin. Hankkeen rakennusvaihe käynnistyi vuoden 2016 alussa, ympäristölupa saatiin maaliskuussa ja peruskivi muurattiin toukokuussa. Tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 lopulla. Hanke on HKScanin tähänastisen historian merkittävin tuotantolaitosinvestointi, ja se varmistaa osaltaan elintarvikealan työpaikkojen säilymistä Länsi-Suomessa. Uusi tuotantolaitos korvaa Eurassa sijaitsevan tuotantolaitoksen.

Puolan Swinoujscien pekonitehtaan laajennusinvestoinnista päätettiin toukokuussa 2016. Investoinnin myötä tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa ja tuotantoteknologiaa uudistetaan. Swinoujscien yksikkö on investoinnin valmistuttua yksi konsernin moderneimmista tuotantolaitoksista.

Edellä kuvatut hankkeet mahdollistavat uusien brändituotteiden kehittämisen kasvaviin tuotesegmentteihin ja korkean jalostusarvon tuoteryhmiin. Lisäksi investoinneilla parannetaan tuotelaatua, työturvallisuutta ja työolosuhteita. Myös ympäristövaikutukset pienenevät. Samalla HKScan yksinkertaistaa tuotantorakennettaan, keskittää teknologioitaan ja parantaa siten tehokkuuttaan.

HKScan tunnistaa vientimarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. Vuosi 2016 merkitsi virstanpylvästä myös kansainvälistymisessä. Tammikuussa avattiin HKScanin myyntikonttori Hongkongissa. Avajaisten yhteydessä lanseerattiin Rypsiporsas®-tuotteet paikallisille markkinoille. Aiemmin Aasiaan on viety vain pakastettua lihaa, mutta nyt aasialaiset kuluttajat saavat suomalaista korkealaatuista lihaa myös tuoreena. Pohjoismaisten lihatuotteiden kasvava kysyntä pohjautuu etenkin turvallisiin raaka-aineisiin sekä terveystietoisuuden kasvuun. Myös vastuullinen tuotanto ja tuotantoketjun läpinäkyvyys ovat tärkeitä tekijöitä aasialaisille kohderyhmille.

Tuottajat ja HKScan yhteistyössä tuottavuuden parantamiseksi

HKScanin eläinhankinta perustuu pitkäaikaiseen sopimustuotantoon ja tiiviiseen yhteistyöhön tuottajien kanssa. Alkutuotannolla on suuri merkitys HKScanin liiketoiminnan kehittämisessä (Lue Kotitilalta, s. 20). Kuluttajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kiinnostus vastuullisuuteen, kuten lihan alkuperään, tuoteturvallisuuteen, laatuun ja ympäristöön sekä eläinten hyvinvointiin, on kasvanut jatkuvasti.

Samaan aikaan HKScanin ja koko lihan arvoketjun kilpailukyvyn parantaminen on edellytys tiukentuvassa kilpailussa. Vastuullisen ja läpinäkyvän toimitusketjun sekä tehokkaan ja laadukkaan alkutuotannon kehittäminen onnistuu vain yhtiön ja tuottajien saumattomalla yhteistyöllä.

Yhteistyötä tehdään monella eri tasolla; eläinhankinnan aluevastaavat ja tuottajapalveluiden asiantuntijat työskentelevät tilojen kanssa (Lue: Kotitilalta, s. 13), yhteistyöryhmissä työstetään tuottajien ja yhtiön yhteisiä aiheita ja lisäksi erilaisissa tuottajatapaamisissa ja -seminaareissa käsitellään asioita yleisemmällä tasolla. Lisäksi yhtiön ylimmän johdon, markkinoinnin ja tuotekehityksen vuoropuhelu alkutuotannon kanssa on tärkeää. Sen avulla HKScan seuraa alkutuotannon kehitystä, näkee mahdollisuudet ja haasteet ja osaa hyödyntää tietoa tuotteiden ja toiminnan kehittämisessä. Samalla sopimustuottajat kuulevat HKScanin tulevaisuuden tavoitteista ja pystyvät paremmin nostamaan esiin alkutuotannon vahvuuksia ja tuomaan esille ajatuksiaan yhteisistä kehittämismahdollisuuksista.

Esimerkkejä HKScanin tuottajille tarjoamista palveluista, jotka tukevat alkutuotannon kannattavuutta ja kilpailukykyä, ovat muun muassa eläinten ruokintaan ja terveydenhuoltoon liittyvät neuvontapalvelut. Lisäksi HKScan tarjoaa tuottajilleen uusien tuotantotilojen suunnittelu-, rakennus- ja tuotannon käynnistysvaiheiden neuvontaa (Lue: Kotitilalta, s. 6), taloudellista neuvontaa sekä rahoituspalveluja.

Esimerkkejä

1. Tanskassa 25-vuotias siipikarjantuottaja sijoitti vuonna 2016 1,6 miljoonaa euroa uuteen broilerikasvattamoon, jonka ansiosta tilan tuotantokapasiteetti kasvaa 250 000:sta miljoonaan broileriin vuodessa (Lue: Kotitilalta, s. 14).

2. HKScan tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa muun muassa rehukuljetuksissa (Lue: Kotitilalta, s. 28). Merkittävä osa rehukustannuksista muodostuu rahtikustannuksista. Yhteistyön avulla HKScan ja sen yhteistyökumppanit ovat voineet optimoida jakelureittejä, poistaa päällekkäisiä toimintoja sekä vähentää kuljetuskalustoa ja lisätä kaluston käyttötunteja, mikä on alentanut kustannuksia merkittävästi. Tehostamistoimet parantavat toimialan kilpailukykyä ja hyödyttävät myös lihantuottajia. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2016 alkupuolella Suomessa.

3. Alkutuotannon tuottavuutta on kehitetty tiiviissä yhteistyössä tuottajien ja HKScanin välillä. Yksi esimerkki tuottavuuden noususta on uuden genetiikan käyttöönotto Suomen emakkolinjassa, minkä ansiosta emakot tuottavat aiempaa suurempia pahnueita, hoitavat porsaita paremmin ja ovat terveitä. Myös porsaat ovat terveitä, vahvoja ja kasvavat aiempaa nopeammin. Uuden eläinaineksen lisäksi tuottavuutta ovat parantaneet yhdessä kumppanien kanssa kehitetyt rehuratkaisut.