Vastuullisuus HKScanissa

Lihan alkuperä ja tuotantotapojen vastuullisuus vaikuttavat vuosi vuodelta enemmän kuluttajien ruokavalintoihin. Eläinten hyvinvoinnin lisäksi viime vuosina on myös puhuttu paljon lihantuotannon ilmastovaikutuksista. Tässä mielessä Pohjoismaat ovat edelläkävijämaiden joukossa pohjoisen sijainnin sekä luontaisten, muun muassa rehuviljan ja nurmen kasvatukseen soveltuvien olosuhteiden ja maaperän vuoksi. Ruoantuotantomme muita vahvuuksia ovat korkea hygienia, tehokas tuotanto, terveet eläimet sekä runsaat ja puhtaat vesivarat.

HKScanin vastuullisuustyö keskittyy neljään painopistealueeseen: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä ympäristövastuu. Myös vastuullisuusohjelmamme on jaettu näihin osa-alueisiin. Vastuullisuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat nivoutuneet osaksi päivittäistä johtamista ja toimintaa.

Taloudellinen vastuu: HKScanin taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että pidämme huolta liiketoiminnan kannattavuudesta ja kilpailukyvystä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Taloudellisen vastuun piiriin kuuluu lisäksi toimintamme vaikutukset sidosryhmiimme; esimerkiksi henkilöstölle maksetut palkat, osingot omistajille ja verot yhteiskunnalle.

Sosiaalinen vastuu sisältää muun muassa tuotteiden laatu- ja turvallisuustekijät, terveen ja hyvinvoivan henkilöstön sekä vastuullisen toimitusketjun.

Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat HKScanille tärkeitä läpi koko arvoketjun. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Viime vuonna olemme muun muassa tehneet rakenteellisia muutoksia teurastamoissamme sekä järjestäneet eläinten käsittelyyn liittyviä koulutuksia.

Ympäristövastuu: HKScan tekee jatkuvasti työtä vähentääkseen ympäristövaikutuksia prosesseissaan, lähiympäristössään ja koko arvoketjussaan. Ympäristövaikutukset voivat kohdistua ilmaan, maahan tai vesistöihin. HKScan pyrkii hyvien johtamiskäytäntöjen lisäksi lisäämään henkilöstön ympäristötietoisuutta.

Nykyinen vastuullisuusohjelma sekä painopistealueet pohjautuvat vuonna 2014 toteutettuun laajaan sidosryhmätutkimukseen.

HKScan julkaisee ensimmäisen Global Reporting Initiative SRS-raportointiviitekehyksen mukaisen vastuullisuusraportin vuodesta 2017. Vuoden 2016 aikana HKScanissa on tehty taustatyötä GRI-raportoinnin aloittamiseksi.