Sidosryhmät

HKScan pyrkii aktiiviseen ja läpinäkyvään sidosryhmäyhteistyöhön kaikessa toiminnassaan. Avoin vuoropuhelu ja viestintä varmistavat sen, että olemme jatkuvasti tietoisia sidosryhmiemme odotuksista, ja osaamme tarjota heille ajantasaista ja olennaista tietoa toiminnastamme.

PItkäaikainen yhteistyö tärkeimpien sidosryhmien, eli kuluttajien, asiakkaiden, tuottajien, liiketoimintakumppanien, viranomaisten ja tutkimuslaitosten, kanssa on syventänyt HKScanin näkemystä yhtiön olennaisimmista vastuullisuusteemoista.

Lisäksi vastuullisuusteemat ovat läsnä päivittäisessä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Seuraavassa on esimerkkejä sidosryhmäyhteistyöstä vuonna 2016:

Sidosryhmävuorovaikutus 2016

Kuluttajat

Kuluttajat ovat HKScanin yksi tärkeimmistä sidosryhmistä. Viime kädessä he päättävät, mikä tuote otetaan mukaan ostoskoriin. Kuluttajien tarpeet vaikuttavat eniten myös tuotetarjontaan ja -kehitykseen.

Tärkeitä vastuullisuusteemoja

Tuotteiden laatu, vastuullisuus, valikoima, ravitsemus- ja terveellisyysnäkökohdat, kasvisruokatrendi

Vuorovaikutusesimerkkejä 2016

Asiakkaat

HKScanin asiakkaita ovat vähittäiskaupat, food service sekä teollisuus Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Aasiassa. Tiivis yhteistyö, tiedon jakaminen ja yhteiset kehityshankkeet ovat tärkeitä sekä HKScanille että asiakkaille.

Tärkeitä vastuullisuusteemoja

Valikoima, hinta, tuoteturvallisuus, tuotantoketju ja sen läpinäkyvyys, yhteiset kehityshankkeet

Vuorovaikutusesimerkkejä 2016
 • HKScanin tuottajia mukana Keskon Tuottajille kiitos -kampanjassa, Suomi
  • K-ryhmä maksoi kampanjassa mukana olleista lihatuotteista lisätuen suoraan tuottajille. Tuki oli sisällytetty tuotteen hintaan. Kampanja alkoi joulukinkuista vuonna 2015.
  • Kampanjan tavoitteena oli kasvattaa suomalaisen elintarviketuotannon, maatilayritysten ja elintarviketeollisuuden tunnettuutta.
 • Yhteistyö ravintola AG:n kanssa, Ruotsi
  • HKScan jatkoi pitkäjänteistä ja monipuolista yhteistyötä Ravintola AG:n kanssa toimittamalla ravintolalle laadukasta ruotsalaista naudanlihaa.
 • Kotipizza-yhteistyö, Suomi (Lue: Kotitilalta, s. 26)
  • HKScan Finland aloitti yhteistyön Kotipizza-ketjun kanssa. Kotipizzan kinkkupizzoissa käytetään HK Rypsiporsas®-kinkkua. Tuote on kehitetty Kotipizzan toiveiden pohjalta.
 • ”Porsasakatemia”, Ruotsi
  • HKScan Sweden teki tunnetuksi sianlihan tuotantoketjua AfH-asiakkailleen ”Gris akademi” (porsasakatemia) -koulutuksessa

Tuottajat

HKScanin tuotteiden hyvä saatavuus ja laatu ovat riippuvaisia moitteettomasta yhteistyöstä lihantuottajien kanssa. Tuottajat ovat myös avainasemassa eläinten hyvinvoinnin ja tuoteturvallisuuden varmistamiseksi.

Tärkeitä vastuullisuusteemoja

Pitkäaikaiset ja sopimuksiin perustuvat liikesuhteet, tuottajien neuvonta ja muut tuottajapalvelut, oikeudenmukainen hinnoittelu, lihantuotannon jatkuvuuden turvaaminen

Vuorovaikutusesimerkkejä 2016

Henkilöstö

Henkilöstön työpanos, osaaminen ja sitoutuminen ovat olennaisia tekijöitä HKScanin menestykselle. Osaamisen kehittäminen, yhtenäiset toimintatavat ja vahva yrityskulttuuri varmistavat sitoutuneen henkilöstön myös tulevaisuudessa.

Tärkeitä vastuullisuusteemoja 

Työsuhteiden jatkuvuus, oikeudenmukainen palkkaus, työn arvostus, oikeudenmukaisuus, henkilökohtaiset kehittymismahdollisuudet, työturvallisuus 

Vuorovaikutusesimerkkejä 2016 
 • Henkilöstökysely
  • Työtyytyväisyyskysely konsernissa syksyllä 2016
 • Energiansäästökampanja
 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin jatkuminen
 • Family fieldtrip, Tanska
  • Skovsgaardissa henkilökunnalle perheineen järjestettiin tutustumispäivä tuotantolaitokselle. Päivän aikana oli mahdollisuus tutustua Rose®-brandin tuotteiden tuotantooon, pakkaamiseen sekä varastointiin. 

Omistajat, sijoittajat, rahoittajat 

Omistajat, sijoittajat ja rahoittajat varmistavat HKScanin toiminnan jatkuvuuden. He puolestaan edellyttävät yhtiöltä kannattavaa ja lisäarvoa tuottavaa liiketoimintaa sekä tuottoa sijoitukselleen (osingot)

Tärkeitä  vastuullisuusteemoja

Kannattavuus, tuotto, vastuullisen liiketoiminnan menestys ja jatkuvuus, osinko

Vuorovaikutusesimerkkejä 2016
 • Yhtiökokous
 • Sijoittaja- ja rahoittajatapaamiset 

Yhteistyökumppanit

Pitkäaikaiset suhteet alihankkijoiden ja toimittajien, liiketoimintakumppanien, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä paikallisyhteisöjen kanssa luovat asiantuntijuutta, jonka avulla HKScan kehittää toimintaansa.

Tärkeitä vastuullisuusteemoja

Eläinten terveys ja hyvinvointi, kansanterveys ja ravitsemus, nuorten osallistaminen, työterveys ja -turvallisuus, ympäristökysymykset

Vuorovaikutusesimerkkejä 2016
 • Sikarehuja ja -ruokintaa koskeva yhteistyösopimus Hankkijan ja Schothorst Feed Research -instituutin kanssa, Suomi (Lue: Kotitilalta, s. 13)
  • HKScanin, Hankkijan ja Schothorst Feed Research-instituutin yhteistyön tuloksena tuotiin markkinoille uusi emakkojen ruokintakonsepti. Opti-Pekoni -ruokintaratkaisu edistää emakoiden hyvinvointia, sujuvoittaa tilan arkea ja pienentää kustannuksia (Lue: Kotitilalta, s. 10).
 • Innokampus-yhteistyö ja maailman suurin joukkoinnovointipäivä InnoDay, Suomi
 • Tekes-tutkimusyhteistyö: varusmiesten terveellinen ravitsemus, Suomi
  • HKScan osallistui Tekesin rahoittamaan tutkimushankkeeseen, jossa kehitettiin uudenlaisia elintarvikeratkaisuja varusmiehille ja maasto-oloihin sekä keinoja terveellisten valintojen edistämiseksi joukkoruokailussa.
 • Haga Initiativet, Ruotsi
  • Haga Initiative on yritysten välinen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on pienentää yritysten tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. Verkosto haluaa nostaa ilmastokysymykset esiin osoittamalla, että yritysten ilmastostrategiat edistävät liiketaloudellisia hyötyjä ja parantavat kannattavuutta. HKScan on yhteistyöverkoston jäsen. 
 • Almedalen, Ruotsi
  • Almedalen-viikko heinäkuussa Gotlannissa on vuotuinen tapahtuma, jossa keskitytään poliittisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin. Viikon järjestäjinä toimivat Ruotsin valtiopäiväpuolueet. Vuoden 2016 Almedalenissa HKScan järjesti "Naudanliha ja ilmasto" -seminaarin. 
 • Eläinlääkäriopiskelijat tutustuivat broilerituotantoon, Suomi
  • Siipikarjaliitto, Broileryhdistys ja HKScan Finland tarjosivat kaikille Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kolmannen vuoden opiskelijoille mahdollisuuden käydä broileritilalla sekä -teurastamossa. Kolme vierailupäivää toteutettiin marras–joulukuussa 2016.
 • Gård och djur -yhteistyö, Ruotsi
  • Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä yhteistyö
 • ELLO i Lammhult -yhteistyö, Ruotsi
  • Yhteistyön tavoitteena on tarjota paikallisia teurastuspalveluja nautatiloille
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on mukana Rauman tuotantolaitoksen rakentamisessa
 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa: Soijasitoumus Suomessa
 • Yhteistyö eläinten käyttäytymisasiantuntija Sophie Atkinsonin kanssa, Suomi

Viranomaiset

Kiinteä yhteistyö kansallisen hallinnon sekä paikallisten viranomaisten kanssa varmistaa HKScanin toiminnan häiriöttömyyden sekä luvanvaraisen toiminnan.

Tärkeitä  vastuullisuusteemoja

Eläinten terveys ja hyvinvointi, kansanterveys ja ravitsemus, tuoteturvallisuus, ympäristökysymykset

Vuorovaikutusesimerkkejä 2016
 • Ympäristölupa Rauman tuotantolaitokselle
 • Yhteistyö viranomaisten kanssa
  • Päivittäinen elintarviketurvallisuusyhteistyö HKScanin sopimustiloilla, teurastamoissa ja tuotantolaitoksissa
  • Afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi tehty työ Virossa, Suomessa ja Ruotsissa
  • Lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi tehty työ Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa

Media ja mielipidevaikuttajat

Medialla, poliittisilla toimijoilla, etujärjestöillä sekä kansalaisjärjestöillä on merkittävä vaikutus toimialan kehitykseen, sääntelyyn sekä julkisuuskuvaan – myös kansainvälisesti. Avoin ja totuudenmukainen tiedonvälitys on tärkeää hyvien suhteiden ylläpitämiseksi.

Tärkeitä  vastuullisuusteemoja

Eläinten terveys ja hyvinvointi, kansanterveys ja ravitsemus, ympäristökysymykset

Vuorovaikutusesimerkkejä 2016
 • Almedalen (katso edellä)
 • HagaInitiativet (katso edellä)
 • Lihasta-hanke
 • Säännölliset mediatapaamiset koko konsernissa. Esimerkkinä Outokummun tuotantolaitoksen investoinnin vuoksi pidetty tiedotustilaisuus ja julkistettu lehdistötiedote
  • HKScan on laajentanut Outokummun nautateurastamon navettaosaa ja kehittänyt teurastuksen alkuvaiheen tiloja sekä uudistanut koko nautaleikkaamon. Myös jätevesien käsittelyyn ja ruhojäähdyttämöön on investoitu. Lisäksi eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille on asennettu tallentavia valvontakameroita.