TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

4. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
2016 2015
Palkat ja palkkiot -254,8 -249,2
Osakepalkkiojärjestelmän kulut -0,0 -0,2
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -28,6 -26,9
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt -1,7 -1,7
Eläkekulut yhteensä -30,3 -28,6
Muut henkilösivukulut -41,4 -41,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -326,6 -319,3
Toimitusjohtajat ja toimitusjohtajan sijaiset -4,0 -2,7
Hallituksen jäsenet -0,3 -0,3
Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut -4,3 -3,0
Henkilöstömäärä tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöt 1 269 1 234
Työntekijät 6 050 6 203
Yhteensä 7 319 7 437
Osakepalkkiojärjestelmä
HKScanin hallitus on 19.12.2012 päättänyt ottaa käyttöön osakepalkkiojärjestelmän osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona HKScanin A-sarjan osakkeita kolmelta ansaintajaksolta, vuosilta 2013, 2014 ja 2015, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää ansaintajakson alkaessa ansaintajaksolle asetettavista kriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista. Lisäksi uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2013–2015. Palkkion saaminen tältä ansaintajaksolta edellyttää, että avainhenkilö ennestään omistaa tai hankkii yhtiön A-sarjan osakkeita hallituksen päättämän määrän.
Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustuu HKScan-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääomaan tuottoon (ROCE).
Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2015 maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Keväällä 2016 maksettiin 44 885 osaketta 17 osallistujalle ansaintajaksolta 2013–2015. Lisäksi maksettiin rahaosuus, jolla katettiin palkkiosta aiheutuvia veroja.
HKScan Oyj:n hallitus hyväksyi 18.12.2015 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille vuodelle 2016. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, vuosi 2016. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu HKScan-konsernin tulokseen ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia (EBITDA) sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS).
Palkkiot ansaintajaksolta maksetaan osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana seuraavasti: 50 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.
Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 37 henkilöä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 366 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta sekä osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.
Osakepalkkiojärjestelmän perustiedot ja tapahtumat on koottu seuraaviin taulukoihin.
Osakepohjaiset kannustimet tilikaudella 1.1.–31.12.2016
Järjestelmä Osakepalkkiojärjestelmä 2016 Osakepalkkiojärjestelmä 2013 Yhteensä
Instrumentti Ansaintajakso 2016,
2017 toimitus
Ansaintajakso 2016,
2018 toimitus
Ansaintajakso
2013–2015
Ansaintajakso
2015
Yhteensä /
Keskiarvo
Osakepalkkioita enintään, brutto kpl 366 000 366 000 121 000 451 000 1 304 000
Myöntämispäivä 16.6.2016 16.6.2016 1.2.2013 10.2.2015 -
Oikeuden syntyminen / maksu viimeistään, pvm 31.8.2017 31.3.2018 30.4.2016 30.4.2018 -
Maksimi juoksuaika, vuotta 1,2 1,8 3,2 3,2 2,2
Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta 0,7 1,3 - 1,3 1,2
Oikeuden syntymisehdot EBITDA (70 %),
EPS (30 %),
Työssäolovelvoite
EBITDA (70 %),
EPS (30 %),
Työssäolovelvoite
Osakkeiden
osto- ja
omistusvelvoite,
Työssäolovelvoite
EPS (70 %),
ROCE-% (30 %),
Työssäolovelvoite
Henkilöitä tilikauden päättyessä 28 28 - 20
Maksutapa Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa
Muutokset tilikauden aikana Ansaintajakso 2016,
2017 toimitus
Ansaintajakso 2016,
2018 toimitus
Ansaintajakso
2013–2015
Ansaintajakso
2015
Yhteensä
1.1.2016
Myönnetyt palkkiot tilikauden alkaessa 0 0 92 500 442 000 534 500
Muutokset tilikauden aikana
Myönnetyt 273 000 273 000 0 0 546 000
Menetetyt 12 000 12 000 0 20 268 32 268
Toteutetut 0 0 92 500 0 92 500
Rauenneet 0 0 0 367 962 367 962
31.12.2016
Myönnetyt palkkiot tilikauden päättyessä 261 000 261 000 0 53 770 575 770
Tilikauden aikana myönnettyjen osakeperusteisten kannustimien hinnoittelu määritettiin seuraavien panosten mukaan, ja niillä oli seuraava vaikutus:
Tilikauden aikana myönnettyjen osakepalkkioden arvostusparametrit
Osakkeen kurssi myöntämishetkellä, euroa 3,10
Osakkeen kurssi tilikauden päättyessä, euroa 3,19
Juoksuaika, vuotta 1,5
Odotetut osingot (mikäli ei hyvitetä), euroa 0,00
Käypä arvo myöntämishetkellä yhteensä, euroa 1 692 600
Käypä arvo raportointihetkellä yhteensä, euroa 0
Osakepohjaisten kannustimien vaikutus tulokseen ja tauloudelliseen asemaan tilikauden aikana
Tilikauden kustannukset, osakepohjaiset maksut, euroa 35 260
Omana pääomana kirjattava, euroa 24 646
Osakepohjaisista maksuista aiheutuva velka tilikauden lopussa, euroa 62 696