TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1. Toimintasegmentit
Konsernin operatiivisesta toiminnasta vastaa konsernin toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana. Toimintasegmentit on määritelty niiden raporttien perusteella, joita konsernin johtoryhmä käyttää resurssien jakamiseen ja tuloksellisuuden arviointiin.
Konsernin johtoryhmä seuraa liiketoimintaa maantieteellisesti. Maantieteellisesti katsottuna johto arvioi tulosta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa.
Kaikki maantieteelliset segmentit valmistavat, myyvät ja markkinoivat lihatuotteita ja -valmisteita sekä valmisruokia.
Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, jotka ovat suoraan tai perustellusti kohdistettavissa ao. segmentin liiketoimintaan. Segmentin varoihin on laskettu aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, osuudet osakkuusyhtiöissä, vaihto-omaisuus ja korottomat saamiset. Segmentin velkoihin sisältyvät lyhytaikaiset, korottomat velat. Kohdistamattomat erät sisältävät rahoitus- ja veroeriä sekä koko konsernille yhteisiä eriä.
Vuosi 2016 Ruotsin
toiminnot
Suomen
toiminnot
Tanskan
toiminnot
Baltian
toiminnot
Toiminta-
segmentit
yhteensä
Konserni-
hallinto
Elimi-
noinnit
Kohdista-
mattomat
Konserni
yhteensä
TULOSLASKELMATIEDOT
Ulkoinen liikevaihto 778,2 790,7 149,5 154,5 1 872,9 - - - 1 872,9
Sisäinen liikevaihto 26,1 15,8 23,7 6,8 72,4 - -72,4 - 0,0
Liikevaihto 804,4 806,5 173,2 161,3 1 945,3 - -72,4 - 1 872,9
Segmentin liikevoitto 12,9 14,6 -9,5 6,4 24,4 -14,7 - - 9,7
Kohdistamattomat erät - - - - - - - - -
Liikevoitto 12,9 14,6 -9,5 6,4 24,4 -14,7 - - 9,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,5 0,4 - - -0,1 - - - -0,1
Rahoitustuotot ja
-kulut
-8,7 -8,7
Tuloverot -4,4 -4,4
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -3,6
TASETIEDOT
Segmentin varat 240,5 346,0 84,2 137,2 807,9 47,9 -64,7 - 791,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 4,3 14,0 3,7 - 22,0 0,1 - - 22,2
Kohdistamattomat varat - - - - - - - 41,5 41,5
Varat yhteensä 244,8 360,1 87,9 137,2 830,0 48,0 -64,7 41,5 854,8
Segmentin velat 100,0 155,3 17,9 19,7 293,0 10,2 -33,7 - 269,4
Kohdistamattomat velat - - - - - - - 175,7 175,7
Velat yhteensä 100,0 155,3 17,9 19,7 293,0 10,2 -33,7 175,7 445,1
MUUT TIEDOT
Liikevaihto, tavarat 777,5 786,0 149,5 154,3 1 867,3 - - - 1 867,3
Liikevaihto, palvelut 0,7 4,7 - 0,2 5,6 - - - 5,6
Investoinnit 19,8 60,3 3,1 10,8 94,0 3,6 - - 97,6
Poistot -11,3 -24,6 -9,4 -8,9 -54,1 -0,4 - - -54,6
Arvonalentumiset -0,4 - - - -0,4 - - - -0,4
Liikearvot  31,4 19,8 3,6 22,2 77,0 - - - 77,0
Rahavirta ilman rahoituskuluja 8,2 25,9 -0,8 6,7 40,1 -16,4 - - 23,7
Rahavirta ilman rahoituskuluja, täsmäytys konserni yhteensä
Liiketoiminnan rahavirta 70,9
Rahoituserät (-) 6,9
Investointien rahavirta -53,9
Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut (-) -0,2
Rahavirta ilman rahoituskuluja 23,7
Vuosi 2015 Ruotsin
toiminnot
Suomen
toiminnot
Tanskan
toiminnot
Baltian
toiminnot
Toiminta-
segmentit
yhteensä
Konserni-
hallinto
Elimi-
noinnit
Kohdista-
mattomat
Konserni
yhteensä
TULOSLASKELMATIEDOT
Ulkoinen liikevaihto 813,5 792,4 145,0 166,3 1 917,1 - - - 1 917,1
Sisäinen liikevaihto 28,4 9,2 30,9 7,4 76,0 - -76,0 - 0,0
Liikevaihto 841,9 801,6 175,9 173,6 1 993,1 - -76,0 - 1 917,1
Segmentin liikevoitto 21,1 4,9 -9,3 5,4 22,1 -12,5 - - 9,6
Kohdistamattomat erät - - - - - - - - -
Liikevoitto 21,1 4,9 -9,3 5,4 22,1 -12,5 - - 9,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,4 1,2 - 1,7 - - - 1,7
Rahoitustuotot ja
-kulut
-9,1 -9,1
Tuloverot -0,3 -0,3
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 1,9
TASETIEDOT
Segmentin varat 244,0 324,0 93,3 142,2 803,5 18,1 -55,9 - 765,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 4,9 13,7 4,5 - 23,2 0,1 - - 23,3
Kohdistamattomat varat - - - - - - - 48,3 48,3
Varat yhteensä 248,9 337,7 97,8 142,2 826,6 18,3 -55,9 48,3 837,3
Segmentin velat 93,5 87,7 18,4 19,2 218,8 7,9 -7,6 - 219,2
Kohdistamattomat velat - - - - - - - 192,4 192,4
Velat yhteensä 93,5 87,7 18,4 19,2 218,8 7,9 -7,6 192,4 411,5
MUUT TIEDOT
Liikevaihto, tavarat 812,8 786,0 145,0 166,0 1 909,7 - - - 1 909,7
Liikevaihto, palvelut 0,7 6,4 - 0,2 7,3 - - - 7,3
Investoinnit 13,7 18,2 5,4 10,6 47,9 1,7 - - 49,6
Poistot -12,2 -22,3 -9,5 -8,9 -52,9 -0,4 - - -53,3
Arvonalentumiset - -11,4 - - -11,4 - - - -11,4
Liikearvot  32,6 19,8 3,6 22,2 78,2 - - - 78,2
Rahavirta ilman rahoituskuluja 20,4 16,0 -2,1 8,0 42,2 -10,0 - - 32,2
Rahavirta ilman rahoituskuluja, täsmäytys konserni yhteensä
Liiketoiminnan rahavirta 66,8
Rahoituserät (-) 8,5
Investointien rahavirta -41,8
Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut (-) -1,3
Rahavirta ilman rahoituskuluja 32,2