TASEEN LIITETIEDOT

24. Vieras pääoma
2016 2015
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Korollinen
Joukkovelkakirjalaina 99,7 99,5
Rahalaitoslainat 15,7 0,2
Eläkelainat 7,9 15,0
Muut velat 3,7 2,5
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 126,9 117,2
Koroton
Muut velat 0,1 0,3
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 0,1 0,3
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,1
Laskennallinen verovelka 17,0 20,2
Eläkevelvoitteet 22,7 18,8
Pitkäaikainen vieras pääoma 166,7 156,6
LYHYTAIKAINEN KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA
Yritystodistus 7,0 27,0
Eläkelainat 7,1 7,1
Muut velat 3,0 2,5
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 17,2 36,6
OSTOVELAT JA MUUT VELAT
Saadut ennakot 0,2 0,5
Ostovelat 158,7 108,7
Siirtovelat
- Lyhytaikaiset korkovelat 0,9 0,9
- Jaksotetut henkilöstökulut 55,8 53,9
- Muut lyhytaikaiset siirtovelat 22,1 27,6
Johdannaiset 13,7 17,4
Muut velat 7,9 8,1
Ostovelat ja muut velat 259,2 217,1
Tuloverovelka 0,3 0,9
Lyhytaikaiset varaukset 1,6 0,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 278,4 255,0
Vieras pääoma 445,1 411,5
Konsernin korollisten velkojen määrät ja niiden sopimusten mukaiset uudelleenhinnoittelujaksot ovat seuraavat:
31.12.2016 31.12.2015
Alle 6 kk 29,2 31,9
6–12 kk 8,8 11,4
1–5 vuotta 106,1 110,5
Yli 5 vuotta 0,0 0,0
Yhteensä 144,1 153,8
Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen netottaminen
(a) Rahoitusvarat
Seuraaviin rahoitusvaroihin liittyy kuittaussopimuksia, täytäntöönpantavissa olevia yleisiä nettoutussopimuksia ja vastaavia sopimuksia.
Rahamäärät, joita ei
ole netotettu taseessa
31.12.2016 Taseeseen
merkittyjen
rahoitus-
varojen
bruttomäärä
Taseeseen
merkittyjen
netotettujen rahoitus-
velkojen bruttomäärä
Taseessa
esitettävät
netto-
rahoitusvarat
Rahoitus-
instrumentit
Saatu
käteisvakuus
Nettomäärä
Korkojohdannaiset - - - - - -
Valuuttajohdannaiset 17,1 17,0 0,1 - - -
Sähköjohdannaiset 3,7 3,1 0,6 - - -
Myyntisaamiset 0,6 - 0,6 - 0,2 0,4
Yhteensä 21,4 20,1 1,3 - 0,2 0,4
Rahamäärät, joita ei
ole netotettu taseessa
31.12.2015 Taseeseen
merkittyjen
rahoitus-
varojen
bruttomäärä
Taseeseen
merkittyjen
netotettujen rahoitus-
velkojen bruttomäärä
Taseessa
esitettävät
netto-
rahoitusvarat
Rahoitus-
instrumentit
Saatu
käteisvakuus
Nettomäärä
Korkojohdannaiset - - - - - -
Valuuttajohdannaiset 22,5 22,5 0,1 - - -
Sähköjohdannaiset - - - - - -
Myyntisaamiset 0,5 - 0,5 - 0,2 0,3
Yhteensä 23,0 22,5 0,6 - 0,2 0,3
(b) Rahoitusvelat
Seuraaviin rahoitusvelkoihin liittyy kuittaussopimuksia, täytäntöönpantavissa olevia yleisiä nettoutussopimuksia ja vastaavia sopimuksia.
Rahamäärät, joita ei
ole netotettu taseessa
31.12.2016 Taseeseen
merkittyjen
rahoitus-
varojen
bruttomäärä
Taseeseen
merkittyjen
netotettujen rahoitus-
velkojen bruttomäärä
Taseessa
esitettävät
netto-
rahoitusvarat
Rahoitus-
instrumentit
Saatu
käteisvakuus
Nettomäärä
Korkojohdannaiset 139,8 126,3 13,4 - - -
Valuuttajohdannaiset 20,7 20,4 0,3 - - -
Sähköjohdannaiset 3,2 2,7 0,5 - - -
Yhteensä 163,7 149,4 14,2 - - -
Rahamäärät, joita ei
ole netotettu taseessa
31.12.2015 Taseeseen
merkittyjen
rahoitus-
varojen
bruttomäärä
Taseeseen
merkittyjen
netotettujen rahoitus-
velkojen bruttomäärä
Taseessa
esitettävät
netto-
rahoitusvarat
Rahoitus-
instrumentit
Saatu
käteisvakuus
Nettomäärä
Korkojohdannaiset 142,6 128,5 14,0 - - -
Valuuttajohdannaiset 16,2 15,9 0,3 - - -
Sähköjohdannaiset 8,1 5,2 2,9 - - -
Yhteensä 166,9 149,6 17,2 - - -
Kukin konsernin ja vastapuolen välinen sopimus rahoitusvaroista ja -veloista, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus, sallii kyseessä olevien rahoitusvarojen ja -velkojen nettoperusteisen suorittamisen, kun molemmat osapuolet valitsevat nettoperusteisen suorittamisen. Tällaisen valinnan puuttuessa rahoitusvarat ja -velat suoritetaan bruttoperusteisesti, kuitenkin niin, että kullakin toimeenpantavissa olevan yleisen nettoutusjärjestelyn osapuolella on mahdollisuus suorittaa kaikki tällaiset määrät nettoperusteisesti, jos toinen osapuoli laiminlyö sitoumuksiaan. Kunkin sopimuksen ehtojen mukaisesti laiminlyönniksi katsotaan osapuolen maksusuorituksen viivästyminen, osapuolen sopimusperusteisen velvollisuuden (muun kuin maksun) laiminlyönti tai tekemättä jättäminen, jos laiminlyöntiä ei korjata joko 30 tai 60 päivän kuluessa siitä, kun osapuolta on huomautettu laiminlyönnistä, tai konkurssi.