TASEEN LIITETIEDOT

22. Eläkevelvoitteet
2016 2015
Eläkevelka/-saaminen taseessa
Eläkevelvoitteet, etuuspohjaiset 21,6 17,6
Muut pitkäaikaiset eläkevelvoitteet 1,1 1,1
Eläkevelka (+)/-saaminen (-) taseessa 22,7 18,8
Konsernin etuuspohjaiset eläkejärjestelyt muodostuvat emoyhtiön entisen toimitusjohtajan eläkevastuusta, mikä on rahastoimaton sekä Ruotsin eläkeohjelmasta, mikä on rahastoitu. Entiseen toimitusjohtajaan liittyvä yhtiön etuuspohjainen eläkesitoumus 31.12.2016 oli 2,8 miljoonaa euroa. Jäljellä oleva eläkevastuu liittyy Ruotsin eläkeohjelmaan.
Ruotsin etuuspohjainen eläkejärjestely on ITP2-järjestely, ja se perustuu loppupalkkaan. HKScanilla on Ruotsissa eläkesäätiö toimihenkilöiden eläkevelvoitteiden varmistamiseksi ITP2-järjestelyn mukaisesti. Vain uudet vuonna 1979 tai sitä ennen syntyneet toimihenkilöt voivat valita ITP2-järjestelyn. Eläkesäätiön hallituksessa on sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. Järjestelmän varat on sijoitettu eri rahastoihin säätiön hallituksen määrittelemän jaon mukaisesti. Ruotsalaiset yritykset voivat turvata uudet eläkevelvoitteet taseen varausten tai eläkerahastoavustusten kautta. Eläkevelvoitteeseen liittyen pitää ottaa vakuutus. Ruotsissa eläkejärjestelyihin sovelletaan erityistä eläkeveroa.
Yhteenveto etuuspohjaisista eläkevelvoitteista 2016 2015
Velvoitteen nykyarvo -104,5 -108,7
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 89,4 97,0
Erityinen eläkevero -3,7 -2,9
Rahastoitujen eläkevelvoitteiden netto -18,8 -14,6
Rahastoimattomat eläkevelvoitteet -2,8 -2,9
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet yhteensä -21,6 -17,6
Tuloslaskelman eläkekulu 2016 2015
Kauden työsuoritukseen perustuva meno -1,0 -1,0
Korkokulu -3,2 -3,4
Korkotuotto 2,8 3,0
Erityinen eläkevero -0,3 -0,3
Etuuspohjainen eläkekulu -1,7 -1,7
Maksupohjainen eläkekulu -26,1 -24,3
Kauden eläkekulu yhteensä -27,8 -26,0
Laajan tuloslaskelman eläkekulut 2016 2015
Vakuutusmatemaattiset muutokset -2,9 -1,6
Erityinen eläkevero -0,7 -0,4
Tuloveron vaikutus 0,8 0,4
Laajan tuloslaskelman eläkekulut yhteensä (verojen jälkeen) -2,9 -1,5
Seuraavat tiedot koskevat rahastoitua etuuspohjaista eläkevelvoitetta, joka konsernilla on Ruotsissa.
Velvoitteen nykyarvo 2016 2015
Saldo 1.1. -108,7 -109,9
Kauden työsuoritukseen perustuva meno -1,0 -1,0
Korkokulu -3,2 -3,4
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:
Taloudellisten oletusten muutosten vaikutus -1,2 -0,1
Kokemusperusteiset muutokset -0,2 2,0
Valuuttakurssierot 4,1 -2,4
Maksusuoritukset 5,7 5,9
Velvoitteet yhteensä 31.12. -104,5 -108,7
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 2016 2015
Saldo 1.1. 97,0 100,7
Korkotuotto 2,8 3,0
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät (kokemusperusteiset voitot) -1,4 -3,5
Valuuttakurssierot -3,7 2,2
Velvoitteen täyttämiset -5,1 -5,3
Varat yhteensä 31.12. 89,4 97,0
Merkittävät vakuutusmatemaattiset oletukset, % 2016 2015
Diskonttauskorko 2,25 3
Palkkojen nousu 2,25 2,25
Inflaatio 1,5 1,5
Henkilöstön vaihtuvuus 4 4
Elinajanodote DUS 14 -
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen luokittelu, % 2016 2015
Korkorahastot 69 64
Oman pääoman ehtoiset intrumentit 30 35
Pääomarahastot 1 1
Herkkyysanalyysi 2016, vaikutus velvoitteisiin (+vähennys/-lisäys), Meur Muutos Käytetty arvo Muutos
Diskonttauskorko -0,50% 2,25% 0,50%
-7,6 -104,5 6,7
Palkkojen nousu -0,50% 2,25% 0,50%
1,1 -104,5 -1,3
Inflaatio -0,50% 1,50% 0,50%
6,0 -104,5 -6,6
Elinajanodote -1 vuosi DUS 14 1 vuosi
4,3 -104,5 -4,4
Velvoitteen keskimääräinen kesto on 14 vuotta.