TASEEN LIITETIEDOT

20. Rahavarat
Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä siinä tapauksessa, että toiset sopimuspuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan.
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:
2016 2015
Rahat ja pankkisaamiset 6,6 9,5
Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset - -
Muut rahoitusarvopaperit - -
Rahavarat yhteensä 6,6 9,5
Rahavaroihin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.