TASEEN LIITETIEDOT

15. Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
2016 2015
Hankintameno 1.1. 23,3 22,7
Muuntoerot -0,2 0,1
Lisäykset (yritysostot) - 0,8
Vähennykset (yritysjärjestelyt) - -1,0
Muu muutos - -0,1
Hankintameno 31.12. 23,1 22,5
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -0,1 1,7
Osingot osakkuus- ja yhteisyrityksistä -0,9 -0,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 22,2 23,3
Vaikutus konsernin tulokseen:
Osakkuusyritykset -0,4 -3,6
Yhteisyritykset 0,3 5,3
Yhteensä -0,1 1,7
Kirjanpitoarvot konsernin taseessa:
Osakkuusyritykset 12,7 13,6
Yhteisyritykset 9,5 9,7
Yhteensä 22,2 23,3
Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt osakkuus- ja yhteisyritykset on lueteltu liitetiedossa 29. Konsernilla ei ole yksittäisiä merkittäviä osakkuus- tai yhteisyrityksiä. Konserni harjoittaa osakkuus- ja yhteisyritysten kautta liiketoimintaa mm. harjoittamalla teurastusta, leikkuuta, lihan jatkojalostusta ja käyttämällä vuokraus-, jätteiden hävittämis-, tutkimus- ja neuvontapalveluita.
Konsernin osuuteen osakkuus- ja yhteisyrityksissä ei liity ehdollisia velkoja.