TASEEN LIITETIEDOT

13. Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet 2016 Maa- ja
vesialueet
Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet ja
kalusto
Muut
aineel-
liset
hyödyk-
keet
Ennakko-
maksut ja
kesken-
eräiset
hankinnat
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 11,3 463,3 619,1 15,8 18,6 1 128,1
Muuntoerot -0,1 -3,2 -6,3 0,0 -0,2 -9,8
Lisäykset - 3,1 11,4 1,3 81,0 96,9
Lisäykset (yritysostot) - - - - - -
Vähennykset -0,4 -2,2 -10,1 -0,9 -0,2 -13,7
Vähennykset (yritysmyynnit) - - -5,6 - - -5,6
Muu muutos 0,0 - - - 0,0 0,0
Siirrot erien välillä -0,0 5,3 18,8 0,5 -24,8 -0,2
Hankintameno 31.12. 10,8 466,4 627,3 16,8 74,3 1 195,6
Kertyneet poistot 1.1. -0,0 -278,9 -474,3 -13,1 - -766,3
Muuntoerot - 2,6 5,0 -0,0 - 7,6
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - 2,0 9,9 0,1 - 11,9
Yritysmyyntien kertyneet poistot - 0,0 5,2 0,0 - 5,2
Tilikauden poisto - -15,1 -36,3 -1,0 - -52,4
Arvonalennukset - - -0,0 - - -0,0
Arvonalennusten palautukset - - - - - 0,0
Muu muutos - - - - - -
Kertyneet poistot 31.12. -0,0 -289,5 -490,5 -14,0 - -793,9
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 10,8 176,9 136,8 2,8 74,3 401,7
Aineelliset hyödykkeet 2015 Maa- ja
vesialueet
Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet ja
kalusto
Muut
aineel-
liset
hyödyk-
keet
Ennakko-
maksut ja
kesken-
eräiset
hankinnat
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 10,0 441,4 595,0 14,6 20,7 1 081,6
Muuntoerot 0,1 1,6 3,3 -0,0 0,2 5,1
Lisäykset 1,1 8,7 9,1 1,6 28,2 48,7
Lisäykset (yritysostot) 0,3 5,3 2,2 - - 7,8
Vähennykset -0,1 -5,2 -5,7 -0,6 -0,6 -12,1
Vähennykset (yritysmyynnit) - - -11,8 -0,0 - -11,8
Muu muutos 0,0 4,9 4,3 0,1 0,1 9,3
Siirrot erien välillä -0,1 6,6 22,7 0,2 -30,0 -0,6
Hankintameno 31.12. 11,3 463,3 619,1 15,8 18,6 1 128,1
Kertyneet poistot 1.1. -0,1 -253,2 -447,0 -11,6 - -711,9
Muuntoerot -0,0 -1,4 -2,7 0,0 - -4,1
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,1 2,0 4,7 -0,4 - 6,4
Yritysmyyntien kertyneet poistot - - 8,8 0,0 - 8,8
Tilikauden poisto - -12,8 -36,9 -1,0 - -50,7
Arvonalennukset - -11,4 - - - -11,4
Arvonalennusten palautukset - - - - - 0,0
Muu muutos - -2,1 -1,2 -0,0 - -3,4
Kertyneet poistot 31.12. 0,0 -278,9 -474,3 -13,1 - -766,3
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 11,3 184,4 144,8 2,8 18,6 361,8
Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet sisältävät 1,2 (1,4) miljoonaa euroa biologisia hyödykkeitä. Nämä ovat teuraseläimiä tuottavia eläimiä, ja ne on arvostettu hankintamenoon, josta on vähennetty eläinten ikääntymisestä aiheutuva käyttöarvon alenemista vastaava kustannus. Tuottaville eläimille ei ole olemassa markkinahintaa.