TASEEN LIITETIEDOT

11. Aineettomat hyödykkeet
2016 2015
Hankintameno 1.1. 95,1 94,4
Muuntoerot -2,5 1,4
Lisäykset 0,9 0,9
Lisäykset (yritysostot) - 0,1
Vähennykset -0,0 -2,3
Siirrot erien välillä 0,4 0,5
Hankintameno 31.12. 94,0 95,1
Kertyneet poistot 1.1. -26,1 -25,6
Muuntoerot 0,2 -0,1
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 2,2
Tilikauden poisto -2,1 -2,6
Kertyneet poistot 31.12. -28,0 -26,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 66,0 69,1
Ruotsin liiketoimintaan kuuluvat tavaramerkit, kirjanpitoarvoltaan 57,1 (59,4) miljoonaa euroa testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Konsernin arvion mukaan niillä on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Nämä ovat hyvin tunnettuja tavaramerkkejä, joilla on pitkä historia ja korkea liiketoiminta sekä kannattavuus vaikutus ja näin kuvitellaan olevan niin myös tulevaisuudessa. Arvonalentumistestaus tehdään segmenttitasolla ja se kattaa kaikki segmentin varat (katso yksityiskohtainen määritelmä liitetiedosta 12). Jäljellä oleva tasearvo muodostuu IT-ohjelmistoista, muista tuotemerkeistä ja liittymismaksuista.