Tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.
(milj. euroa)
Liitetieto 2016 2015
Liikevaihto 1. 1 872,9 1 917,1
Liiketoiminnan muut tuotot 2. 11,4 15,1
Materiaalit ja palvelut 3. -1 305,7 -1 344,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 4. -326,6 -319,3
Poistot 5. -55,0 -64,7
Liiketoiminnan muut kulut 6. -187,5 -193,9
Liikevoitto 10. 9,7 9,6
Rahoitustuotot 7. 2,3 2,1
Rahoituskulut 7. -11,1 -11,2
Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista -0,1 1,7
Voitto/tappio ennen veroja 0,9 2,2
Tuloverot 8. -4,4 -0,3
Tilikauden voitto/tappio -3,6 1,9
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -5,4 0,3
Määräysvallattomille omistajille 1,8 1,6
Yhteensä -3,6 1,9
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake 9. -0,10 0,01
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake 9. -0,10 0,01
Liitetiedot 1–30 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.