Konsernin tase 31.12.
(milj. euroa)
Liitetieto 31.12.2016 31.12.2015
Aineettomat hyödykkeet 11. 66,0 69,1
Liikearvo 12., 14. 77,0 78,2
Aineelliset hyödykkeet 13. 401,7 361,8
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 15. 22,2 23,3
Myynti- ja muut saamiset 16. 4,7 5,3
Myytävissä olevat sijoitukset 16. 12,8 13,3
Laskennallinen verosaaminen 17. 23,8 29,7
Pitkäaikaiset varat 608,1 580,7
Vaihto-omaisuus 18. 116,1 124,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19. 123,7 122,9
Tuloverosaaminen 19. 0,2 0,0
Rahat ja pankkisaamiset 20. 6,6 9,5
Lyhytaikaiset varat 246,6 256,6
Varat 854,8 837,3
Osakepääoma 21. 66,8 66,8
Ylikurssirahasto 21. 72,9 72,9
Omat osakkeet 21. -0,0 -0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 21. 143,9 141,3
Muuntoerot 21. -5,3 -3,7
Kertyneet voittovarat 21. 116,5 134,7
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 394,8 412,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 14,9 13,8
Oma pääoma 409,7 425,8
Laskennallinen verovelka 17. 17,0 20,2
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 24. 126,9 117,2
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 24. 0,1 0,3
Pitkäaikaiset varaukset 23. 0,1 0,1
Eläkevelvoitteet 22. 22,7 18,8
Pitkäaikainen vieras pääoma 166,7 156,6
Korollinen vieras pääoma 24. 17,2 36,6
Ostovelat ja muut velat 24. 259,2 217,1
Tuloverovelka 24. 0,3 0,9
Varaukset 23. 1,6 0,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 278,4 255,0
Oma pääoma ja velat 854,8 837,3
Liitetiedot 1–30 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.