Konsernin rahavirtalaskelma
(milj. euroa)
2016 2015
Tilikauden tulos -3,6 1,8
Oikaisuerät 62,0 76,3
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 58,4 78,1
Nettokäyttöpääoman muutos 26,9 0,8
Muu muutos -5,6 -3,0
Korkokulut -9,8 -10,0
Muut rahoituskulut -4,7 -8,4
Korkotuotot 2,0 2,1
Muut rahoitustuotot 4,4 6,8
Osinkotuotot 1,3 1,0
Tuloverot -2,0 -0,6
Liiketoiminnan rahavirta (A) 70,9 66,8
Käyttöomaisuuden investoinnit -56,6 -51,2
Käyttöomaisuuden myynnit 2,4 13,5
Ostetut tytäryhtiöosakkeet - -5,4
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0,1 0,0
Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,2 1,3
Investointien rahavirta (B) -53,9 -41,8
Muiden rahastojen lisäys 0,0 0,1
Lainojen nostot 57,6 62,8
Lainojen takaisinmaksut -69,1 -67,2
Rahoitusleasingmaksut -0,7 -
Maksetut osingot -8,2 -26,7
Rahoituksen rahavirta (C) -20,6 -31,0
Nettorahavirta (A+B+C) -3,5 -6,0
Rahavarat 31.12. 6,6 9,5
Rahavarat 1.1. 9,5 16,4
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus 0,7 -1,0
Muutos -3,5 -6,0
Liitetiedot 1–30 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.