Tunnusluvut
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto, Meur 1 872,9 1 917,1 1 988,7 2 113,2 2 159,4
Liikevoitto/-tappio, Meur 9,7 9,6 55,5 11,7 27,3
% liikevaihdosta 0,5 0,5 2,8 0,6 1,3
Liikevoitto/-tappio poislukien kertaluonteiset erät, Meur 13,2 21,5 12,4 11,2 20,9
% liikevaihdosta 0,7 1,1 0,6 0,5 1,0
Voitto/tappio ennen veroja, Meur 0,9 2,2 51,2 6,7 12,4
% liikevaihdosta 0,0 0,1 2,6 0,3 0,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %* -0,9 0,4 13,4 2,4 4,3
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja , %* 2,1 2,3 9,7 4,0 5,8
Omavaraisuusaste, %* 47,9 50,9 51,5 37,1 33,1
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) , %* 33,5 33,8 31,8 82,0 109,2
Bruttoinvestoinnit, Meur* 97,6 49,6 48,7 42,2 76,6
% liikevaihdosta* 5,2 2,6 2,4 2,0 3,5
Tutkimus- ja kehitysmenot, Meur* 6,6 5,1 3,7 3,2 10,5
% liikevaihdosta* 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5
Henkilöstö keskimäärin 7 319 7 437 7 662 7 774 7 836
Osakekohtaiset tunnusluvut 2016 2015 2014 2013 2012
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,10 0,01 1,05 0,16 0,30
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,10 0,01 1,05 0,16 0,30
Oma pääoma/osake, eur 7,31 7,63 8,09 7,41 7,31
Osakekohtainen osinko, eur 0,16** 0,14 0,49 0,10 0,10
Osinko laimentamattomasta tuloksesta, % -160,4** 2 378,9 46,7 62,1 33,2
Osinko laimennetusta tuloksesta, % -160,4** 2 378,9 46,7 62,1 33,2
Efektiivinen osinkotuotto, % 5,0** 3,7 15,0 2,7 2,8
Hinta/voittosuhde (P/E-luku)
laimentamaton -32,0 647,4 3,1 23,3 12,1
laimennettu -32,0 647,4 3,1 23,3 12,1
Alin osakekurssi, eur 2,89 3,24 3,12 3,29 3,17
Ylin osakekurssi, eur 3,89 6,26 4,49 4,28 6,40
Keskikurssi, eur 3,19 5,07 3,74 3,70 4,34
Vuoden päätöskurssi, eur 3,19 3,81 3,27 3,76 3,63
Ulkona olevan osakekannan markkina-arvo, Meur 172,3 205,6 176,5 202,9 195,9
Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1 000 kpl 13 313 17 321 13 990 7 670 9 084
% keskimääräisestä lukumäärästä 24,7 32,1 25,9 14,2 16,7
Ulkona olevien osakkeiden oikaistu lukumäärä, 1 000 kpl
keskimäärin tilikaudella 54 006 53 973 53 973 53 973 54 556
tilikauden lopussa 54 018 53 973 53 973 53 973 53 973
täysin laimennettu 54 018 53 973 53 973 53 973 53 973
* Sokołówin kirjanpitokäsittely muuttui 2013. Vertailukelpoisia lukuja vuodelta 2012 ei ole saatavilla.
** Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.