Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2016

  • Liikevaihto oli 1 872,9 (1 917,1) miljoonaa euroa. 
  • Liikevoitto oli 9,7 (9,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 13,2 (21,5) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli 0,7 (1,1). 
  • Rahavirta ilman rahoituskuluja oli 23,7 (32,2) miljoonaa euroa. 
  • Vertailukelpoinen voitto ennen veroja oli 4,4 (14,1) miljoonaa euroa. 
  • Osakekohtainen tulos oli -0,10 (0,01) euroa. 
  • Nettorahoituskulut olivat -8,7 (-9,1) miljoonaa euroa.
  • Nettovelka oli 137,2 (144,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 33,5 (33,8) prosenttia.
  • Arvio vuodelle 2017: HKScanin tavoitteena on päästä vuoden 2016 vertailukelpoiseen liikevoittoon.
  • Hallituksen osinkoehdotus on 0,16 (0,14) euroa osakkeelta.

Katsaus konsernin toimintaan

Koko vuotta 2016 tarkasteltaessa konsernin liikevaihto laski vuoteen 2015 verrattuna ja Suomea lukuun ottamatta kaikki muut markkina-alueet jäivät jälkeen edellisvuodesta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin edellisvuonna. Liikevoitto laski eniten Ruotsin markkina-alueella, mikä johtui heikoista myynnistä erityisesti prosessoitujen tuotteiden kategoriassa. Ruotsin suoritukseen vaikuttivat myös naudanlihan kohonneet hankintahinnat ja sen heikko saatavuus. Suomessa koko vuoden liikevoitto jäi edellisvuodesta heikon ensimmäisen vuosipuoliskon vuoksi. Baltian markkina-alue paransi hieman liikevoittoaan. Tanskan liiketoiminta oli edelleen tappiollista, mutta kotimarkkina-asema vahvistui edelleen tuorebroilerissa, ja haasteet vientimarkkinoilla jatkuivat.

Liharaaka-aineen hinnat Suomessa ja Baltiassa olivat hieman edellisvuoden tasoa matalammat. Ruotsissa liharaaka-aineen, erityisesti naudan, hinnat jatkoivat nousuaan. Naudanlihan niukkuus jatkui koko raportointikauden ajan Ruotsissa, ja jonkin verran myös Suomessa. Sianlihan ylitarjonta toi haasteita Suomessa. Ylitarjontaa onnistuttiin kuitenkin vähentämään sikaketjussa, minkä ansiosta sianlihavarastoja purettiin onnistuneesti. Vuoden lopulla varastot olivat edellisvuotta alemmalla tasolla. Kasvis- ja vegaaniruokavaliot olivat keskustelunaiheina laajasti vuoden 2016 aikana, mikä ei kuitenkaan näkynyt lihan kulutusluvuissa.

Kokonaismarkkina kasvoi arvossa mitattuna Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa kokonaismarkkina supistui vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana, mutta kääntyi kasvuun viimeisellä neljänneksellä. Baltian markkina supistui. Tiukka hintakilpailu jatkui kaikilla markkinoilla, erityisesti vähittäiskaupassa. Vaikka markkinat supistuivatkin Suomessa ja Baltiassa, varastotasot pidettiin onnistuneesti tasapainossa. Tanskassa kotimaan markkina kasvoi ja HKScan kasvatti markkinaosuuttaan arvolla mitattuna.

Vuonna 2016 Suomessa onnistuttiin säilyttämään tai kasvattamaan markkinaosuuksia arvolla mitattuina, kategoriasta riippuen. Away from Home -liiketoiminnan myynti kasvoi Suomessa markkinakasvua nopeammin, mutta Ruotsissa kasvu oli hitaampaa. Viennin hintatasot paranivat edellisvuodesta. Tammikuussa HKScan avasi myyntikonttorin Hongkongiin.

Suomessa konsernin siipikarjatuotantolaitoksen uusinvestointi Raumalla eteni suunnitellusti vuonna 2016. Investointiin liittyvät yt-neuvottelut käynnistettiin Euran tuotantolaitoksella joulukuussa. Konsernin pekonitehtaan laajennusinvestointi Puolassa eteni myös hyvin.

Joulukuussa HKScan julkisti Baltian liiketoimintaa koskevan sisäisen selvityksen tuloksia. Selvityksessä esille nousseet toimintatapaohjeen (Code of Conduct) ja hyvän hallintotavan vastaiset toimet johtivat neljän paikallisjohtoon kuuluneen henkilön johtaja- ja työsopimuksen päättämiseen.

Markkina-alueiden katsaukset

Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain
(miljoonaa euroa)
Liikevaihto 2016 2015
Ruotsi 804,4 841,9
Suomi 806,5 801,6
Tanska 173,2 175,9
Baltia 161,3 173,6
Segmenttien välinen -72,4 -76,0
Konserni yhteensä 1 872,9 1 917,1
Liikevoitto
Ruotsi 12,9 21,1
Suomi 14,6 4,9
Tanska -9,5 -9,3
Baltia 6,4 5,4
Segmenttien välinen - -
Segmentit yhteensä 24,4 22,1
-14,7 -12,5
Konsernihallinnon kulut
Konserni yhteensä 9,7 9,6

Segmenttijako perustuu konsernin organisaatioon sekä hallituksen ja johdon raportointiin. Johto seuraa liiketoiminnan kannattavuutta markkina-alueittain. Konserni raportoi ensisijaisena segmenttinä maantieteelliset segmentit, jotka ovat Ruotsi, Suomi, Tanska ja Baltia.

MARKKINA-ALUE RUOTSI

Ruotsissa vuoden 2016 liikevaihto oli 804,4 (841,9) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 14,5 (21,6) miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 liikevaihto laski vuodesta 2015, pääasiassa naudanliharaaka-aineen niukkuuden sekä lihavalmisteiden ja leikkeleiden myynnin laskun vuoksi. Neljännellä neljänneksellä sekä liikevaihto että vertailukelpoinen liikevoitto laskivat.

Kevääseen ja kesään ajoittunut ruotsalaisen sian- ja naudanlihan niukkuus johti kohonneisiin liharaaka-ainehintoihin, minkä seurauksena HKScan nosti myyntihintojaan. Hinnankorotukset eivät kuitenkaan täysin kompensoineet korkeampia raaka-ainehintoja ja myyntimäärän laskua vuositasolla. Tuontilihan määrä ja kaupan omien merkkien kasvu jatkui kaikissa kategorioissa Ruotsissa. Kokonaismarkkina kasvoi arvolla mitattuna, mutta HKScan menetti markkinaosuuttaan.

Elintarvikkeiden yleinen kulutuskysyntä kasvoi. Kiinnostus luomutuotteita, kasvisruokaa sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä trendejä kohtaan kasvoi. HKScan vastasi kehitykseen tuomalla markkinoille useita Scan®-brändin uutuuksia, jotka sisältävät sekä lihaa että kasviksia. ”Framtidens Kött” (Tulevaisuuden Liha) -yritysvastuuviestinnän toimenpiteissä onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti.

MARKKINA-ALUE SUOMI

Suomessa vuoden 2016 liikevaihto oli 806,5 (801,6) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 14,8 (16,3) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi hiukan vuodesta 2015, mutta vertailukelpoinen liikevoitto laski. Myyntihinnat laskivat Suomessa, mutta parantuneen myyntimixin ja myyntivolyymin kasvun ansiosta kolmannella neljänneksellä alkanut vertailukelpoisen liikevoiton kasvu jatkui myös neljännellä neljänneksellä. HKScan kasvatti markkinaosuuttaan onnistuneesti vuoden loppua kohden. Joulusesongin myynti oli parempi kuin edellisenä vuonna.

Kokonaismarkkina kasvoi arvossa mitattuna neljännellä neljänneksellä vuoden 2015 alussa alkaneen pitkän laskun jälkeen. Hitaasti vahvistunut kuluttajien luottamus tuki positiivista kehitystä. Sekä valmisruoka- että erityisesti siipikarjakategoriat kehittyivät myönteisesti niin määrissä kuin arvossakin vuoden 2016 aikana. Myös sianlihavarastotasoja saatiin laskettua onnistuneesti edellisvuodesta. Eläinten hankintahinnat olivat neljännellä neljänneksellä jonkin verran korkeammat kuin aiemmilla neljänneksillä. Koko vuotta 2016 tarkasteltaessa hinnat olivat hiukan 2015 tasoa alemmat.

HK Maakarit® -artesaanimakkarat vahvistivat asemaansa suomalaisessa kuluttajakunnassa, ja konseptia laajennettiin uusilla tuotteilla. Myös uudet pekonituotteet saivat myönteisen vastaanoton, ja valikoimaa laajennettiin klassikoista uusille tuotealueille. Siipikarjatuotteissa parhaiten myyty uutuus olivat Kariniemen KanaSet®-sarjan tuotteet.

Konsernin siipikarjatuotantolaitosinvestointi Raumalla eteni aikataulussa.

MARKKINA-ALUE TANSKA

Tanskassa vuoden 2016 liikevaihto oli 173,2 (175,9) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli -9,1 (-9,3) miljoonaa euroa.

Siipikarjan yleinen kulutuskysyntä säilyi vahvana Tanskassa. Tuoretuotteiden myynti kehittyi hyvin, mikä näkyi myyntimäärien kasvuna, parempina myyntimarginaaleina ja vahvistuneina markkinaosuuksina.

Vientimarkkinoilla tilanne oli haastava koko vuoden ja alhaisemmat hinnat sekä pienemmät volyymit heikensivät Tanskan vientimyynnin tulosta. Lintuinfluenssan leviäminen Tanskaan marraskuussa sulki myyntikanavia joihinkin Aasian päämarkkinoista, mikä vaikutti osaltaan loppuvuoden tulokseen.

HKScanin investoinneista Rose®-brändiin saatiin myönteisiä tuloksia vahvistuneen markkinaosuuden ja bränditunnettuuden kasvun muodossa.

MARKKINA-ALUE BALTIA

Baltiassa vuoden 2016 liikevaihto oli 161,3 (173,6) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,4 (5,4) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski vuonna 2016, mutta vertailukelpoinen liikevoitto parani edellisvuotisesta vuoden aikana. Tammi-joulukuussa biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos oli 0,8 (0,0) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski sekä koko vuonna 2016 että neljännellä neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto parani edellisvuotisesta vuoden 2016 aikana jääden kuitenkin viimeisessä neljänneksessä edellisvuoden tasolle.

Lihankulutustrendien muutokset vaikuttivat kielteisesti perinteisten lihavalmisteiden kategorioihin, kuten makkaroihin. Baltian markkina-alueen myyntihinnat ja -volyymit laskivat, mutta alentuneet alkutuotannon sekä muut kustannukset kompensoivat liikevaihdon laskun vaikutusta.

Baltian liiketoiminnalle vuosi 2016 merkitsi toipumista vuonna 2015 alkaneen afrikkalaisen sikaruttoepidemian negatiivisista vaikutuksista. Eläintautiin liittyvät riskit olivat ennallaan, mutta toimenpiteissä leviämisen estämiseksi HKScanin tiloille onnistuttiin hyvin. Sianlihaliiketoiminnassa nähtiin elpymisen merkkejä. Suojavyöhykkeitä purettiin marraskuussa, minkä myötä HKScan pääsi aiempaan myyntitasoon ja lihatase parani. Siipikarjan lihan kulutuskysyntä jatkoi kasvuaan, mutta myyntihinnat olivat hyvin alhaiset. Neljännellä neljänneksellä vienti piristyi paremman tuote-mixin ja parempien sianlihanhintojen ansiosta.

HKScan jatkoi brändi- ja tuoteportfolion tuomien synergioiden hyödyntämistä Baltian markkinoillaan. Omien brändituotteiden myynti vahvistui suurelta osin syksyn uutuuskonseptien onnistuneiden lanseerausten ansiosta. Erityisesti Rakvere®-tuotemerkin 50/50-lihapyörykät, joissa on sekä lihaa että kasviksia, sekä Tallegg®-broilertuoteuutuudet saivat hyvän vastaanoton kuluttajilta.

Investoinnit

Konsernin nettoinvestoinnit vuonna 2016 olivat 97,6 (49,6) miljoonaa euroa. Ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti:

(miljoonaa euroa)
2016 2015
Ruotsi 19,8 13,7
Suomi 64,0 19,9
Tanska 3,1 5,4
Baltia 10,8 10,6
Yhteensä 97,6 49,6

Rahoitus

Konsernin korolliset velat vuoden lopussa olivat 144,1 (153,8) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 137,2 (144,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 33,5 (33,8) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Sitovien valmiusluottojen määrä 31.12.2016 oli 100,0 (100,0) miljoonaa euroa, ja ne olivat kokonaisuudessaan käyttämättä. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 7,0 (27,0) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -2,2 (-2,2) miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden osalta -8,7 (-9,1) miljoona euroa.

Tutkimus ja kehitys

HKScan-konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy pääasiassa uusien tuotteiden ja konseptien kehittämiseen sekä markkinoilla jo olevien tuotteiden kehittämiseen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin vuonna 2016 yhteensä 6,6 (5,1) miljoonaa euroa, eli 0,4 (0,3) prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin yhteisten innovaatiomallien ja -prosessien kehittäminen jatkui vuonna 2016 ja kotimarkkinoiden välisten synergioiden tuomia mahdollisuuksia hyödynnettiin. Uusien kasvualueiden luominen on konsernin päätavoite yhtiön eteenpäin viemisessä.

HKScan kasvattaa jatkuvasti tutkimus- ja kehitysverkostoaan konsernin strategian tukemiseksi. Vuoden 2016 aikana muodostettiin useita uusia kumppanuuksia ja yhteishankkeita eri yhteistyötahojen, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten, tavarantoimittajien ja muiden yksityisten organisaatioiden kanssa.

Yritysvastuu

HKScan on määritellyt yritysvastuun tärkeimmiksi alueiksi taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun, eläinten hyvinvoinnin sekä vastuun ympäristöstä.

Vuonna 2016 HKScanissa toteutettiin toinen henkilöstön sitoutumista mittaava kysely. Sen tulokset kertoivat, että monet aiemman kyselyn (vuodelta 2014) perusteella tehdyt kehittämistoimenpiteet ovat tuottaneet tuloksia: tiedonkulku on parantunut, henkilöstön mahdollisuudet osallistua ja tehdä aloitteita ovat lisääntyneet ja myös tietoisuus yhtiön arvoista ja tavoitteista on vahvistunut. Loppuvuonna laadittiin uusia kehityssuunnitelmia, joiden mukaiset toimenpiteet käynnistetään vuoden 2017 aikana. Henkilöstön työturvallisuuden parantaminen oli yksi keskeisistä toimenpiteistä koko konsernissa vuonna 2016.

Suomessa Rauman siipikarjatuotantolaitoksen rakentaminen käynnistyi. Laitoksen arvioidaan valmistuvan loppuvuoden 2017 aikana. Investoinnissa on jo suunnitteluvaiheessa huomioitu eläinten hyvinvoinnin varmistaminen, eläintauteihin liittyvä bioturvallisuus, elintarviketurvallisuus ja tuotelaatu sekä työhyvinvointi ja -turvallisuus. Investointi parantaa myös yleistä ympäristötehokkuutta ja mahdollistaa sivutuotevirtojen hyödyntämisen biotuotteisiin. Uudella tuotantolaitoksella on lisäksi merkittävät suorat ja epäsuorat työllisyysvaikutukset.

Suomessa Outokummun teurastamo- ja tuotantolaitosinvestoinneilla kehitettiin merkittävästi yksikön toiminnan tehokkuutta, työergonomiaa, ympäristötehokkuutta ja eläinten hyvinvointia. Myös Ruotsissa Kristianstadin teurastamon navetan uudistustyö lisäsi eläinten hyvinvointia.

HKScan teki yhteistyötä eläinten käyttäytymisasiantuntijoiden kanssa, ja konsernin teurastamoissa tehtiin eläinten hyvinvointiauditoinnit. Auditoinnit käynnistivät teurastamotiloissa useita parannustoimenpiteitä, joiden avulla esimerkiksi eläinten omatoimista liikkumista parannettiin. Lisäksi Suomessa koulutettiin teurastamohenkilökuntaa, teurasautojen kuljettajia sekä tuottajia käsittelemään nautoja, niin että niiden lajinomaiset käyttäytymismallit otetaan huomioon entistä paremmin.

Hyvä eläintautitilanne pysyi ennallaan sekä konsernin sopimustuotannossa että omassa alkutuotannossa. Kaikissa HKScanin tuotantomaissa antibioottien käyttö eläinten lääkitsemiseen on huomattavasti matalammalla tasolla kuin Euroopassa keskimäärin. HKScanin omilla ja sopimustuotantotiloilla ei käytetä antibiootteja ennaltaehkäisevästi tai edistämään eläinten kasvua. Lisäksi hormonien käyttö kasvun edistäjänä on kielletty. Hyvä eläinten hoito ja eläintautien valvonta on tuottanut tulosta eläintautien torjunnassa. Afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estäminen sikatiloille on ollut yksi vuoden päätoimenpiteistä HKScanin tiloilla Baltiassa. HKScan on panostanut myös ASF:n leviämisen ennaltaehkäisemiseen Suomessa ja Ruotsissa. Uusi eläintautiuhka on korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (H5N8), jota on tavattu luonnonvaraisissa linnuissa konsernin tuotantomaissa.

Helsingin yliopiston kliinisessä tutkimuksessa selvisi, että HKScanin kehittämässä Rypsiporsas®-lihassa on neljä kertaa enemmän monityydyttymättömiä omega-3-rasvoja kuin tavallisessa sianlihassa. Terveelliset elämäntavat ja vastuullisesti tuotettu puhdas ruoka ovat kasvavia trendejä myös Aasiassa, joka on maailman suurin sianlihan markkina-alue. HKScan vastasi trendiin aloittamalla Rypsiporsas®-lihan viennin Hongkongiin.

HKScan on Round Table on Responsible Soy (RTRS)- ja Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) -organisaatioiden jäsen. Konserni on sitoutunut 100-prosenttisesti vastuullisen soijan käyttöön eläinten rehuissa ja ainesosana vuoden 2018 loppuun mennessä. Ruotsissa sitoumus täytettiin jo vuonna 2015 sekä paikallisessa tuotannossa käytetyn rehun että tuontilihan osalta. Palmuöljyn käyttöä koskeva selvitys valmistui vuonna 2016. Konsernin alihankinnassa ja omissa tuotteissa käytetään ainoastaan hyvin pieniä määriä palmuöljyä. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki käytetty palmuöljy on vastuullisesti tuotettua. Mahdollisuuksia siirtyä käyttämään muita kasviöljyjä palmuöljyn sijaan selvitetään.

HKScan mittaa jatkuvasti ympäristövaikutuksiaan pienentääkseen toimintojensa vaikutuksia ympäristöön. Vaikutukset liittyvät muun muassa energiatehokkuuteen ja kasvihuonepäästöihin, jätevesiin, vedenkäyttöön, kemikaalien käyttöön ja jätteiden käsittelyyn. Vuonna 2015 käynnistetty energiatehokkuushanke jatkui vuonna 2016. Tavoitteena on vähentää energian käyttöä 10 prosentilla vuoden 2014 tasosta vuoteen 2017 mennessä liikevaihtoon suhteutettuna. Tähän teemaan kuului henkilöstölle järjestetty energiansäästökilpailu, jonka tuloksena saatiin yli 1 000 säästöideaa.

HKScan toimii maissa, joissa on omaksuttu vastuulliset tuotantotavat, minkä myötä yhtiö nauttii useista arvokkaista vahvuuksista globaalissa vertailussa. Näitä ovat korkea hygienia, terveet eläimet, puhdas maaperä ja runsaat puhtaat vesivarat. HKScan osallistui vuoden 2016 aikana lukuisiin yhteistyöprojekteihin ja -tutkimuksiin, joissa selvitettiin lihantuotannon ympäristövaikutuksia ja mahdollisuuksia pienentää niitä.

Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen valtuutukset

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2016 Helsingissä. Yhtiökokouksen päätökset, kuten hallituksen saamat valtuutukset, on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella samana päivänä.

Yhtiökokous päätti vuoden 2015 osingoksi 0,14 euroa osakkeelta. Hallituksen kaikki jäsenet, Teija Andersen, Niels Borup, Tero Hemmilä, Mikko Nikula, Henrik Treschow ja Pirjo Väliaho, sekä kummatkin varajäsenet, Per Nilsson ja Marko Onnela valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Mikko Nikulan. Varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Niels Borup. Tero Hemmilä erosi hallituksesta 11.5.2016.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallitus käytti yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia huhtikuussa 2016 osakeannissa liittyen HKScan-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2013 ansaintajakson 2013–2015 palkkioiden maksamiseen.

Muutoksia ylimmässä johdossa

HKScan ilmoitti 27.5.2016, että Jari Latvanen oli nimitetty HKScanin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 31.10.2016. Hänen edeltäjänsä, Hannu Kottonen, lähti yhtiöstä 20.1.2016. Väliaikana Aki Laiho, toimitusjohtajan sijainen sekä tuotannosta ja teknologiasta vastaava johtaja, toimi yhtiön toimitusjohtajana.

Kesäkuussa Tanskan maajohtaja Anders Jeppesen Jensen lähti yhtiöstä. Skandinavian kuluttajaliiketoiminnoista vastaava johtaja Göran Holm nimitettiin HKScan Denmark AS:n johtajaksi omien tehtäviensä ohella.

HKScan ilmoitti 2.11.2016, että Jyrki Karlsson oli nimitetty uudeksi Suomen ja Baltian liiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi. Hänen edeltäjänsä Samuli Eskola lähti yhtiöstä 1.11.2016.

HKScan ilmoitti 2.11.2016, että Anu Mankki oli nimitetty konsernin uudeksi henkilöstöjohtajaksi. Hänen edeltäjänsä Sari Suono oli lähtenyt yhtiöstä syyskuun lopulla. Anu Mankki aloitti tehtävässään 2.1.2017.

Anne Mere, CMO, aloitti uutena Baltian kuluttajaliiketoimintojen johtajana 19.12.2016. Hän toimii edelleen myös konsernin markkinointijohtajana. Samassa yhteydessä Jyrki Karlsson nimitettiin Suomen kuluttajaliiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi.

HKScan ilmoitti katsauskauden jälkeen 8.2.2017, että se uudistaa konsernin johtoryhmän kokoonpanoa.

Konsernin johtoryhmä

HKScan-konsernin johtoryhmän muodostavat 8.2.2017 alkaen seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Jari Latvanen; EVP Market Area Sweden, Sofia Hyléen Toresson (aloittaa tehtävässään 2.5.2017), EVP Market Area Finland, Jyrki Karlsson; EVP Market Area Denmark, Svend Schou Borch; EVP Market Area Baltics, Anne Mere; EVP Market Area International & Biotech, Jukka Nikkinen; EVP Categories and Concepts, Heli Arantola (aloittaa tehtävässään 2.5.2017); EVP Operations, Aki Laiho; EVP HR, Anu Mankki; talousjohtaja Tuomo Valkonen ja EVP Legal, Markku Suvanto.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli vuoden 2016 alussa ja lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta, ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Lantmännen ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin A-osakkeella on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 172,3 (205,6) miljoonaa euroa. Markkina-arvon laskemisessa on käytetty vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssia. A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 155,1 (185,1) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 17,2 (20,6) miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 13 313 324 kappaletta, ja osakekauppojen arvo oli 42 427 708 euroa. Ylin noteeraus oli 3,89 euroa ja alin 2,89 euroa. Keskikurssi oli 3,18 euroa ja vuoden päätöskurssi 3,19 euroa.

Osakkeenomistajat

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa oli vuoden 2016 lopussa 13 226 (12 558) osakkeenomistajaa. Yhtiön kaikista osakkeista 12,6 (24,9) prosenttia oli hallintarekisteröidyillä ja ulkomaisilla omistajilla.

Liputusilmoitukset

21.12.2016 Sveriges Djurbönder ek. för ilmoitti, että heidän omistusosuutensa HKScan Oyj:n osakepääomasta oli alittanut kymmenen (10) prosentin kynnyksen ja osuus äänimäärästä oli alittanut viiden (5) prosentin kynnyksen. 21.12.2016 Sveriges Djurbönder omisti 3 615 000 HKScanin A-osaketta ja 0 K-osaketta sekä 3 615 000 ääntä. 

21.12.2016 Lantmännen ek. för ilmoitti, että heidän omistusosuutensa HKScan Oyj:n osakepääomasta oli ylittänyt viiden (5) prosentin kynnyksen ja osuus äänimäärästä oli ylittänyt kymmenen (10) prosentin kynnyksen. 21.12.2016 Lantmännen omisti 2 619 750 HKScanin A-osaketta ja 665 000 K-osaketta sekä yhteensä 15 919 750 ääntä.

Omat osakkeet

HKScanin hallussa oli tilivuoden 2016 alussa 1 053 734 omaa A-osaketta. Osakeannissa 8.4.2016 luovutettiin 44 885 yhtiön hallussa olevaa osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2013 kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Vuoden 2016 lopussa konsernilla oli 1 008 849 omaa A-osaketta. Niiden markkina-arvo oli 3,2 miljoonaa euroa, osuus kaikista osakkeista 1,83 prosenttia ja äänimäärästä 0,64 prosenttia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Kannustinjärjestelmä vuodelle 2016 konsernin avainhenkilöille julkaistiin pörssitiedotteessa 18.12.2015. Järjestelmä kattaa yhden ansaintajakson, vuoden 2016. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu HKScan-konsernin käyttökatteeseen (EBITDA) ja tulokseen/osake (EPS).

Ansaintajakson palkkiot maksetaan osittain yhtiön A-sarjan osakkeina, ja osittain rahana seuraavasti: 50 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018. Rahaosuuden on tarkoitettu kattavan verot ja veroihin liittyvät kulut, jotka aiheutuvat avainhenkilöiden palkkioista. Palkkiota ei makseta, jos avainhenkilön työ- tai palvelussuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Järjestelmä kattaa 37 henkilöä. Ansaintajaksoon perustuvat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 366 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahasumma.

Hallituksen ja toimitusjohtajan osakeomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä heidän lähipiirinsä omistivat vuoden 2016 lopussa yhteensä 49 144 A-osaketta, mikä vastaa 0,09 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,03 prosenttia äänistä.

 

Omistusjakauma osakemäärän mukaan 31.12.2016
Osakkeiden määrä Omistajia kpl Omistajia % Osake-määrä kpl Osake-määrä % Äänimäärä kpl Äänimäärä %
1–100 3 262 24,66 166 575 0,30 166 575 0,11
101–500 5 054 38,21 1 450 446 2,64 1 450 446 0,92
501–1 000 2 228 16,85 1 740 216 3,16 1 740 216 1,10
1 001–5 000 2 225 16,82 4 970 254 9,03 4 970 254 3,15
5 001–10 000 254 1,92 1 805 497 3,28 1 805 497 1,15
10 001–50 000 154 1,16 3 152 874 5,73 3 152 874 2,00
50 001–100 000 23 0,17 1 606 935 2,92 1 606 935 1,02
100 001–500 000 13 0,10 3 234 071 5,88 3 234 071 2,05
500 001– 13 0,10 36 102 144 65,61 126 067 144 79,98
Yhteensä 13 226 100,00 54 229 012 98,55 144 194 012 91,48
joista hallintarekisteröityjä 8 6 819 442 12,39 6 819 442 4,33
Odotuslistalla 1 665 000 1,21 13 300 000 8,44
Yhteistilillä 132 510 0,24 132 510 0,08
Liikkeeseenlaskettu määrä 55 026 522 100,00 157 626 522 100,00

Osakemäärä osakesarjoittain 31.12.2016
Osakesarja Osakkeita Osuus osakepääomasta, % Osuus äänimäärästä, %
A-sarja 49 626 522 90,19 31,48
K-sarja 5 400 000 9,81 68,52
Yhteensä 55 026 522 100 100
Sektorijakauma 31.12.2016
Osuus omistajista,
%
Osuus osakkeista,
%
Osuus äänistä,
%
Yritykset 3,69 44,32 72,55
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0,14 1,41 4,75
Julkisyhteisöt 0,05 6,97 2,44
Kotitaloudet 95,34 23,68 8,27
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,54 3,06 1,07
Koko kansantalous 99,77 79,44 89,07
Ulkomaat 0,23 6,71 2,41
Kaikki yhteensä 100,00 86,16 91,48
Yhteistilillä 0,24 0,08

20 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2016
A-osake K-osake Osuus osakkeista, % Osuus äänistä, %
1 LSO Osuuskunta 14 458 884 4 735 000 34,88 69,25
2 Sveriges Djurbönder Ek. För. 3 615 000 0 6,57 2,29
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 192 806 0 2,17 0,76
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 142 830 0 2,08 0,73
5 HKScan Oyj 1 008 849 0 1,83 0,64
6 Tiiviste-Group OY 1 000 000 0 1,82 0,63
7 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 836 414 0 1,52 0,53
8 Apteekkien Eläkekassa 752 500 0 1,37 0,48
9 Hisinger-Jägerskiöld Eva 560 000 0 1,02 0,36
10 Petter ja Margit Forsströmin Säätiö 510 500 0 0,93 0,32
11 Valtion Eläkerahasto 500 000 0 0,91 0,32
12 Hallqvist AB 405 000 0 0,74 0,26
13 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 400 000 0 0,73 0,25
14 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 350 000 0 0,64 0,22
15 Suhonen Jyrki 220 312 0 0,40 0,14
16 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 218 298 0 0,40 0,14
17 Gripenberg Jarl kuolinpesä 169 000 0 0,31 0,11
18 K. Hartwall Invest Oy Ab 163 300 0 0,30 0,10
19 Ollikainen Pekka 122 000 0 0,22 0,08
20 Ab 2011 Fruitgum Company Oy 120 000 0 0,22 0,08
Muut osakkeenomistajat yhteensä 21 880 829 0 40,94 22,31
Kaikki osakkeet yhteensä 49 626 522 5 400 000 100,00 100,00
Lähde: Euroclear Finland

Henkilöstö

Vuonna 2016 HKScanin palveluksessa oli keskimäärin 7 319 (7 437) henkilöä.
Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin seuraavasti:

2016 2015
Ruotsi 2 162 2 176
Suomi 2 912 2 840
Tanska 686 726
Baltia 1 560 1 696
Yhteensä 7 319 7 437

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden hallintaan.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien, kuten Virossa afrikkalaisen sikaruton, mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida täysin sulkea pois.

Yhtiön hallinnointi

HKScanin hallituksen tarkastusvaliokunta on laatinut erillisen selvityksen konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Selvitys julkaistaan vuosikertomuksen osana sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com viikolla 10/2017.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

HKScan alensi vuoden 2016 näkymiään 13.1.2017.

HKScan ilmoitti 19.1.2017, että se oli ostanut loput 50 prosenttia Paimion Teurastamo Oy:n osakkeista. HKScan Finland oli hankkinut 50 prosenttia yhtiöstä kesällä 2015.

HKScan ilmoitti 8.2.2017, että se uudistaa konsernin johtoryhmän kokoonpanoa ja käynnistää samalla konsernin toimintamallin tarkastelun.

HKScan ilmoitti 8.2.2017, että yhtiö suunnittelee toimintojensa uudelleenjärjestelyjä osana toimintamallin tarkastelua. Suunnitellun toimintamallin sekä suunniteltujen prosessien tehostamistoimenpiteiden mahdollisia henkilöstövaikutuksia arvioidaan konserninlaajuisissa yhteistoimintamenettelyissä.

Arvio vuodelle 2017

HKScanin tavoitteena on päästä vuoden 2016 vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 307,9 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 143,2 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2016 osinkoa 0,16 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 8,6 miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Varsinainen yhtiökokous 2017

HKScan Oyj:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidetään 6.4.2017 klo 10.00 alkaen Logomossa Turussa. Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne osakkeenomistajat, jotka viimeistään 27.3.2017 mennessä ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään HKScan Oyj:n omistajaluetteloon. Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myöhemmin.