EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot
(tuhatta euroa)
1. Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä
2016 2015
Vuokratuotot - 1
Liiketoiminnan muut tuotot 15 589 12 628
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista - 17
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 15 589 12 646
Henkilöstö keskimäärin 106 99
2. Henkilöstökulut
2016 2015
Palkat ja palkkiot -10 273 -8 475
Eläkekulut -1 664 -1 400
Muut henkilösivukulut -438 -583
Henkilöstökulut -12 375 -10 458
Toimitusjohtajat ja toimitusjohtajan sijaiset 1 979 997
Hallituksen jäsenet 316 297
Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut yhteensä 2 295 1 294
3. Poistot ja arvonalentumiset
2016 2015
Suunnitelman mukaiset poistot pysyvistä vastaavista ja liikearvosta -441 -429
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -441 -429
4. Liiketoiminnan muut kulut
2016 2015
Vuokrat -1 380 -1 381
Käyttöom. luovutustappiot, aineelliset hyödykkeet yhteensä 0 -1
Luovutustappiot pysyvistä vastaavista 0 -1
Tilintarkastusmenot, varsinainen tilintarkastus -224 -95
Tilintarkastusmenot, muut asiantuntijapalvelut -385 -23
Tilintarkastusmenot -609 -118
Vapaaehtoiset henkilöstökulut -2 166 -2 076
Energia -93 -84
Kunnossapito -39 -39
Mainos-, markkinointi- ja edustuskulut -985 -770
Palvelu-, tietohallinto- ja konttorikulut -9 523 -5 783
Muut kulut -3 072 -3 622
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -17 867 -13 874
5. Rahoitustuotot ja –kulut
2016 2015
Rahoitustuotot
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 16 145 15 208
Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 8 -
Tuotot osuuksista 16 153 15 208
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 14 994 16 247
Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 3 2
Korkotuotot muilta 20 26
Korkotuotot pitkäaikaisista pysyvien vastaavien sijoituksista 15 017 16 275
Muut rahoitustuotot muilta 4 062 7 246
Muut rahoitustuotot 4 062 7 246
Rahoitustuotot yhteensä 35 232 38 730
Rahoituskulut
Korkokulut saman konsernin yrityksille -1 -36
Korkokulut muille -8 283 -8 329
Korkokulut -8 284 -8 365
Realisoitumattomat tappiot käypään arvoon arvostuksesta -1 696 -487
Muut rahoituskulut muille -5 374 -8 036
Muut rahoituskulut -5 374 -8 036
Rahoituskulut yhteensä -15 354 -16 888
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 19 878 21 841
6. Tilinpäätössiirrot
2016 2015
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 44 2
Saadut konserniavustukset 27 000 -
Tilinpäätössiirrot yhteensä 27 044 2
7. Välittömät verot
2016 2015
Aikaisempien tilikausien verot - -91
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos -3 154 1 105
Muut välittömät verot -30 -40
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -3 184 974