EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

8. Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 2016 Aineettomat
oikeudet
Muut
pitkä-
vaikutteiset
menot
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 2 275 661 2 936
Lisäykset 91 - 91
Siirrot erien välillä 324 - 324
Hankintameno 31.12. 2 690 661 3 351
Kertyneet poistot 1.1. -1 830 -272 -2 102
Tilikauden poisto -169 -133 -302
Kertyneet poistot 31.12. -1 999 -405 -2 404
Kirjanpitoarvo 31.12. 691 256 947
Aineettomat hyödykkeet 2015 Aineettomat
oikeudet
Muut
pitkä-
vaikutteiset
menot
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 2 155 352 2 507
Lisäykset 120 32 152
Siirrot erien välillä - 277 277
Hankintameno 31.12. 2 275 661 2 936
Kertyneet poistot 1.1. -1 677 -181 -1 859
Tilikauden poisto -153 -91 -244
Kertyneet poistot 31.12. -1 830 -272 -2 103
Kirjanpitoarvo 31.12. 445 388 833
Aineelliset hyödykkeet 2016 Koneet
ja kalusto
Muut
aineelliset
Ennakko-
maksut
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1 204 380 1 675 3 259
Lisäykset - - 3 545 3 545
Vähennykset - - -324 -324
Hankintameno 31.12. 1 204 380 4 896 6 480
Kertyneet poistot 1.1. -686 -367 0 -1 053
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - - - -
Tilikauden poisto -140 - - -140
Kertyneet poistot 31.12. -826 -367 0 -1 193
Kirjanpitoarvo 31.12. 378 13 4 896 5 287
Aineelliset hyödykkeet 2015 Koneet
ja kalusto
Muut
aineelliset
Ennakko-
maksut
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1 209 380 606 2 195
Lisäykset 65 - 1 438 1 503
Vähennykset -162 - - -162
Siirrot erien välillä 92 - -369 -277
Hankintameno 31.12. 1 204 380 1 675 3 259
Kertyneet poistot 1.1. -600 -349 0 -949
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 81 - - 81
Tilikauden poisto -167 -18 - -185
Kertyneet poistot 31.12. -686 -367 0 -1 053
Kirjanpitoarvo 31.12. 518 13 1 675 2 206
Sijoitukset 2016 Osuudet
saman
konsernin
yrityksissä
Osuudet
osakkuus-
yhtiöissä
Saamiset
osakkuus-
yhtiöiltä
Muut
osakkeet ja
osuudet
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 290 738 148 47 16 290 949
Lisäykset - - - - -
Vähennykset - - -47 - -47
Hankintameno 31.12. 290 738 148 0 16 290 902
Kirjanpitoarvo 31.12. 290 738 148 0 16 290 902
Sijoitukset 2015 Osuudet
saman
konsernin
yrityksissä
Osuudet
osakkuus-
yhtiöissä
Saamiset
osakkuus-
yhtiöiltä
Muut
osakkeet ja
osuudet
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 290 737 148 47 16 290 948
Lisäykset 1 - - - 1
Hankintameno 31.12. 290 738 148 47 16 290 949
Kirjanpitoarvo 31.12. 290 738 148 47 16 290 949
Aineettomat hyödykkeet 2016 2015
Aineettomat oikeudet 691 445
Muut pitkävaikutteiset menot 256 388
Aineettomat hyödykkeet 947 833
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 378 518
Muut aineelliset hyödykkeet 13 13
Ennakkomaksut ja kesk.er. hankinnat 4 896 1 675
Aineelliset hyödykkeet 5 287 2 206
Sijoitukset
Osuudet saman kons. yrityksissä 290 738 290 738
Osuudet osakkuusyhtiöissä 148 148
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä - 47
Muut osakkeet ja osuudet 16 16
Sijoitukset 290 902 290 949
Pysyvät vastaavat yhteensä 297 136 293 988