EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

17. Johdannaissopimukset
2016 2016 2016 2015 2016 2015
Positiivinen
käypä arvo
Negatiivinen
käypä arvo
Käypä arvo
netto
Käypä arvo
netto
Nimellis-
arvo
Nimellis-
arvo
Korkojohdannaiset 4 890,8 -13 434,1 -8 543,3 -8 907,7 70 936,9 71 764,0
erääntyi 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
erääntyy 2017 0,0 -251,2 -251,2 -366,2 5 234,2 5 441,0
erääntyy 2018 0,0 -753,5 -753,5 -1 098,7 15 702,7 16 323,0
erääntyy 2019 1 620,5 -1 620,5 0,0 0,0 0,0 0,0
erääntyy 2020 2 681,5 -2 681,5 0,0 0,0 0,0 0,0
erääntyy >2020 588,8 -8 127,4 -7 538,6 -7 442,7 50 000,0 50 000,0
josta rahavirran suojausinstrumenteiksi määritetty 0,0 -8 543,3 -8 543,3 -8 907,7 70 936,9 71 764,0
Valuuttajohdannaiset 304,2 -363,4 -59,2 -74,0 30 398,2 40 969,0
josta nettosijoituksen suojausinstrumenteiksi määritetty - - - - - -
Hyödykejohdannaiset 1 135,1 -1 135,1 0,0 0,0 0,0 0,0
erääntyi 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
erääntyy 2017 622,4 -622,4 0,0 0,0 0,0 0,0
erääntyy 2018 282,6 -282,6 0,0 0,0 0,0 0,0
erääntyy 2019 212,8 -212,8 0,0 0,0 0,0 0,0
erääntyy 2020 17,3 -17,3 0,0 0,0 0,0 0,0
josta rahavirran suojausinstrumenteiksi määritetty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nimellisarvot niistä ulkoisista johdannaisista, jotka eliminoituvat sisäisistä johdannaisista johtuen, on netotettu nollaan yllä olevassa taulukossa. Nimellisarvot ovat 13 162 (16 745) tuhatta euroa valuuttajohdannaisia, 7 271 (8 083) tuhatta euroa hyödykejohdannaisia ja 55 937 (56 764) tuhatta euroa korkojohdannaisia.
Käyvän arvon hierarkia
31.12.16 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Johdannaiset, positiivinen käypä arvo
Koronvaihtosopimukset 4 890,8 - 4 890,8 -
Valuuttajohdannaiset 304,2 - 304,2 -
Hyödykejohdannaiset 1 135,1 - 1 135,1 -
Yhteensä 6 330,1 - 6 330,1 -
Johdannaiset, negatiivinen käypä arvo
Koronvaihtosopimukset -13 434,1 - -13 434,1 -
Valuuttajohdannaiset -363,4 - -363,4 -
Hyödykejohdannaiset -1 135,1 - -1 135,1 -
Yhteensä -14 932,6 - -14 932,6 -
31.12.15 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Johdannaiset, positiivinen käypä arvo
Koronvaihtosopimukset 5 132,9 - 5 132,9 -
Valuuttajohdannaiset 296,0 - 296,0 -
Hyödykejohdannaiset 2 900,9 - 2 900,9 -
Yhteensä 8 329,8 - 8 329,8 -
Johdannaiset, negatiivinen käypä arvo
Koronvaihtosopimukset -14 040,6 - -14 040,6 -
Valuuttajohdannaiset -370,0 - -370,0 -
Hyödykejohdannaiset -2 900,9 - -2 900,9 -
Yhteensä -17 311,5 - -17 311,5 -
Tason 1 instrumenttien käyvät arvot perustuvat markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan tai epäsuorasti (hinnoista johdettuina). Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot kuitenkin perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin. Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat syöttötietoihin, jotka eivät perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittävältä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksyttävissä arvostusmalleissa.