EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

15. Lyhytaikainen vieras pääoma
2016 2015
Lainat rahoituslaitoksilta 14 140 34 131
Ostovelat 2 282 876
Siirtovelat 12 907 3 625
Muut velat 1 479 1 098
Yhteensä 30 808 39 730
VELAT SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILLE YRITYKSILLE
Ostovelat 149 218
Siirtovelat 95 41
Muut velat 21 428 40 504
Yhteensä 21 672 40 763
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 52 480 80 493
Korollinen
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille 21 428 40 504
Velat muille 14 140 34 131
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 35 568 74 635
Koroton
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille 244 259
Velat muille 16 668 5 599
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 16 912 5 858
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 52 480 80 493
SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT (PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET)
Jaksotetut henkilöstökulut 2 367 1 991
Jaksotetut korkokulut 634 681
Jaksotetut johdannaisten arvon muutokset 8 913 429
Muut siirtovelat 952 524
Yhteensä 12 866 3 625
VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA
Lainat rahoituslaitoksilta - -
Eläkelainat - -
Muut pitkäaikaiset velat - -
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua - -