EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

11. Oma pääoma
Oma pääoma 2016 Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Omat
osakkeet
Käyvän
arvon
rahasto
SVOP Muut
rahastot
Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1. 66 820 73 420 -38 -1 538 143 076 4 792 143 153 429 684
Lisäys - - - -6 786 127 13 - -6 646
Vähennys - - - 1 538 - - - 1 538
Osingonjako - - - - - - -7 562 -7 562
Suorat kirjaukset voittovaroihin - - - - - - -49 -49
Tilikauden voitto/tappio - - - - - - 28 644 28 644
Oma pääoma 31.12. 66 820 73 420 -38 -6 786 143 203 4 805 164 186 445 609
Oma pääoma 2015 Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Omat
osakkeet
Käyvän
arvon
rahasto
SVOP Muut
rahastot
Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1. 66 820 73 420 -38 -1 538 143 076 4 709 158 970 445 419
Lisäys - - - - - 83 - 83
Osingonjako - - - - - - -26 447 -26 447
Suorat kirjaukset voittovaroihin - - - - - - -73 -73
Tilikauden voitto/tappio - - - - - - 10 703 10 703
Oma pääoma 31.12. 66 820 73 420 -38 -1 538 143 076 4 792 143 153 429 684
Jakokelpoinen oma pääoma 2016 2015
Käyttörahasto 527 513
Omat osakkeet -38 -38
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 143 203 143 076
Edellisten tilikausien voitto 135 540 132 449
Tilikauden voitto/tappio 28 644 10 703
Jakokelpoinen oma pääoma 307 876 286 703