EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

10. Lyhytaikaiset saamiset
2016 2015
Myyntisaamiset - 5
Lyhytaikaiset muut saamiset (muilta) 5 65
Lyhytaikaiset siirtosaamiset (muilta) 605 345
Yhteensä 610 415
SAAMISET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILTA YRITYKSILTÄ
Konsernimyyntisaamiset 403 22
Konsernilainasaamiset 9 521 7 168
Muut saamiset 205 522
Konserniavustussaamiset 27 000 -
Yhteensä 37 129 7 712
SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ
Omistusyhteysyrityslainasaamiset 150 150
Muut saamiset - 11
Lyhytaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä 150 161
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 37 889 8 288
SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT
Jaksotetut rahoituserät 117 106
Jaksotetut henkilöstökulut 13 17
Muut siirtosaamiset 475 222
Yhteensä 605 345