Emoyhtiön tase 31.12.
(euroa)
Liite 2016 2015
VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet 8. 947 533,00 833 393,00
Aineelliset hyödykkeet 8. 5 285 476,38 2 204 453,24
Sijoitukset 8. 290 902 232,22 290 949 324,83
Pysyvät vastaavat 297 135 241,60 293 987 171,07
Pitkäaikaiset saamiset 9. 280 427 953,28 312 706 893,63
Laskennallinen verosaaminen 9. 7 146 667,32 9 311 035,52
Lyhytaikaiset saamiset 10. 37 889 826,62 8 287 845,59
Rahat ja pankkisaamiset 3 739 752,69 6 814 821,73
Vaihtuvat vastaavat 329 204 199,91 337 120 596,47
Vastaavaa 626 339 441,51 631 107 767,54
VASTATTAVAA
Osakepääoma 11. 66 820 528,10 66 820 528,10
Ylikurssirahasto 11. 73 420 363,20 73 420 363,20
Omat osakkeet 11. -38 612,12 -38 612,12
Käyvän arvon rahasto 11. -6 785 666,27 -1 538 202,49
SVOP-rahasto 11. 143 202 868,19 143 075 845,19
Muut rahastot 11. 4 805 464,95 4 792 003,12
Edellisten tilikausien voitto 11. 135 540 268,88 132 448 994,52
Tilikauden voitto/tappio 11. 28 643 690,91 10 702 684,71
Oma pääoma 445 608 905,84 429 683 604,23
Tilinpäätössiirtojen kertymä 12. 199 794,00 243 662,00
Pakolliset varaukset 13. 2 771 403,00 2 857 979,00
Laskennallinen verovelka 14. - 329 308,75
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 14. 125 154 844,63 117 500 005,00
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 14. 124 669,00 -
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 15. 35 567 942,50 74 635 632,23
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 15. 16 911 882,54 5 857 576,33
Vieras pääoma 177 759 338,67 198 322 522,31
Vastattavaa 626 339 441,51 631 107 767,54