Emoyhtiön rahavirtalaskelma
(tuhatta euroa)
2016 2015
Liikevoitto -15 094 -12 115
Oikaisut liikevoittoon 1 245 1 320
Poistot ja arvonalentumiset 441 429
Varausten muutos -87 -103
Käyttöpääoman muutos 961 2 023
Korkotuotot ja -kulut 7 113 6 046
Saadut osingot 16 153 15 210
Verot -30 -132
Liiketoiminnan rahavirta 10 702 12 678
Tytäryhtiöosakkeiden ostot - -1
Muun käyttöomaisuuden ostot -3 636 -1 655
Muun käyttöomaisuuden myynnit - 98
Lainasaamisten vähennys 30 844 2 364
Investointien rahavirta 27 208 805
Rahavirta ennen rahoitusta 37 910 13 483
Lainojen nostot 57 613 62 769
Lainojen takaisinmaksut -91 036 -54 230
Maksetut osingot -7 562 -26 447
Rahoituksen rahavirta -40 985 -17 908
Rahavarojen muutos -3 075 -4 425
Rahavarat 1.1. 6 815 11 240
Rahavarat 31.12. 3 740 6 815
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS:
Lyhytaikaisten liikesaamisten lis-/väh+ -376 2 239
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis+/väh- 1 337 -215
Yhteensä 961 2 023