OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeet

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli vuoden 2016 alussa ja lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta, ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Lantmännen ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin A-osakkeella on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 172,3 (205,6) miljoonaa euroa. Markkina-arvon laskemisessa on käytetty vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssia. A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 155,1 (185,1) miljoonaa euroa, ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 17,2 (20,6) miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 13 313 324 kappaletta, ja osakekauppojen arvo oli 42 427 708 euroa. Ylin noteeraus oli 3,89 euroa ja alin 2,89 euroa. Keskikurssi oli 3,18 euroa ja vuoden päätöskurssi 3,19 euroa.

Osakkeenomistajat

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa oli vuoden 2016 lopussa 13 226 (12 558) osakkeenomistajaa. Yhtiön kaikista osakkeista 12,6 (24,9) prosenttia oli hallintarekisteröidyillä ja ulkomaisilla omistajilla.

Liputusilmoitukset

21.12.2016 Sveriges Djurbönder ek. för ilmoitti, että heidän omistusosuutensa HKScan Oyj:n osakepääomasta oli alittanut kymmenen (10) prosentin kynnyksen ja osuus äänimäärästä oli alittanut viiden (5) prosentin kynnyksen. 21.12.2016 Sveriges Djurbönder omisti 3 615 000 HKScanin A-osaketta ja 0 K-osaketta sekä 3 615 000 ääntä. 

21.12.2016 Lantmännen ek. för ilmoitti, että heidän omistusosuutensa HKScan Oyj:n osakepääomasta oli ylittänyt viiden (5) prosentin kynnyksen ja osuus äänimäärästä oli ylittänyt kymmenen (10) prosentin kynnyksen. 21.12.2016 Lantmännen omisti 2 619 750 HKScanin A-osaketta ja 665 000 K-osaketta sekä yhteensä 15 919 750 ääntä.

Omat osakkeet

HKScanin hallussa oli tilivuoden 2016 alussa 1 053 734 omaa A-osaketta. Osakeannissa 8.4.2016 luovutettiin 44 885 yhtiön hallussa olevia osakkeita vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2013 kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Vuoden 2016 lopussa konsernilla oli 1 008 849 omaa A-osaketta. Niiden markkina-arvo oli 3,2 miljoonaa euroa, osuus kaikista osakkeista 1,83 prosenttia ja äänimäärästä 0,64 prosenttia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Kannustinjärjestelmä vuodelle 2016 konsernin avainhenkilöille julkaistiin pörssitiedotteessa 18.12.2015. Järjestelmä kattaa yhden ansaintajakson, vuoden 2016. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu HKScan-konsernin käyttökatteeseen (EBITDA) ja tulokseen/osake (EPS).

Ansaintajakson palkkiot maksetaan osittain yhtiön A-sarjan osakkeina, ja osittain rahana seuraavasti: 50 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018. Rahaosuuden on tarkoitettu kattavan verot ja veroihin liittyvät kulut, jotka aiheutuvat avainhenkilöiden palkkioista. Palkkiota ei makseta, jos avainhenkilön työ- tai palvelussuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Järjestelmä kattaa 37 henkilöä. Ansaintajaksoon perustuvat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 366 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahasumma.

Hallituksen ja toimitusjohtajan osakeomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä heidän lähipiirinsä omistivat vuoden 2016 lopussa yhteensä 49 144 A-osaketta, mikä vastaa 0,09 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,03 prosenttia äänistä.

Sektorijakauma 31.12.2016
Osuus omistajista,
%
Osuus osakkeista,
%
Osuus äänistä,
%
Yritykset 3,69 44,32 72,55
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0,14 1,41 4,75
Julkisyhteisöt 0,05 6,97 2,44
Kotitaloudet 95,34 23,68 8,27
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,54 3,06 1,07
Koko kansantalous 99,77 79,44 89,07
Ulkomaat 0,23 6,71 2,41
Kaikki yhteensä 100,00 86,16 91,48
Yhteistilillä 0,24 0,08

Omistusjakauma osakemäärän mukaan 31.12.2016
Osakkeiden määrä Omistajia kpl Omistajia % Osake-määrä kpl Osake-määrä % Äänimäärä kpl Äänimäärä %
1–100 3 262 24,66 166 575 0,30 166 575 0,11
101–500 5 054 38,21 1 450 446 2,64 1 450 446 0,92
501–1 000 2 228 16,85 1 740 216 3,16 1 740 216 1,10
1 001–5 000 2 225 16,82 4 970 254 9,03 4 970 254 3,15
5 001–10 000 254 1,92 1 805 497 3,28 1 805 497 1,15
10 001–50 000 154 1,16 3 152 874 5,73 3 152 874 2,00
50 001–100 000 23 0,17 1 606 935 2,92 1 606 935 1,02
100 001–500 000 13 0,10 3 234 071 5,88 3 234 071 2,05
500 001– 13 0,10 36 102 144 65,61 126 067 144 79,98
Yhteensä 13 226 100,00 54 229 012 98,55 144 194 012 91,48
joista hallintarekisteröityjä 8 6 819 442 12,39 6 819 442 4,33
Odotuslistalla 1 665 000 1,21 13 300 000 8,44
Yhteistilillä 132 510 0,24 132 510 0,08
Liikkeeseenlaskettu määrä 55 026 522 100,00 157 626 522 100,00

20 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2016
A-osake K-osake Osuus osakkeista, % Osuus äänistä, %
1 LSO Osuuskunta 14 458 884 4 735 000 34,88 69,25
2 Sveriges Djurbönder Ek. För. 3 615 000 0 6,57 2,29
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 192 806 0 2,17 0,76
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 142 830 0 2,08 0,73
5 HKScan Oyj 1 008 849 0 1,83 0,64
6 Tiiviste-Group OY 1 000 000 0 1,82 0,63
7 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 836 414 0 1,52 0,53
8 Apteekkien Eläkekassa 752 500 0 1,37 0,48
9 Hisinger-Jägerskiöld Eva 560 000 0 1,02 0,36
10 Petter ja Margit Forsströmin Säätiö 510 500 0 0,93 0,32
11 Valtion Eläkerahasto 500 000 0 0,91 0,32
12 Hallqvist AB 405 000 0 0,74 0,26
13 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 400 000 0 0,73 0,25
14 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 350 000 0 0,64 0,22
15 Suhonen Jyrki 220 312 0 0,40 0,14
16 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 218 298 0 0,40 0,14
17 Gripenberg Jarl kuolinpesä 169 000 0 0,31 0,11
18 K. Hartwall Invest Oy Ab 163 300 0 0,30 0,10
19 Ollikainen Pekka 122 000 0 0,22 0,08
20 Ab 2011 Fruitgum Company Oy 120 000 0 0,22 0,08
Muut osakkeenomistajat yhteensä 21 880 829 0 40,94 22,31
Kaikki osakkeet yhteensä 49 626 522 5 400 000 100,00 100,00
Lähde: Euroclear Finland