Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2016 HKScanin liiketoimintaympäristö oli haastava. Poliittinen ja taloudellinen tilanne jatkui epävakaana EU:n alueella muun muassa Brexitin vaikutusten ennakoinnin  ja ennennäkemättömän suurten pakolaisvirtojen vuoksi. Pitkän laskusuhdanteen jälkeen kuluttajien luottamus talouden elpymiseen vahvistui kuitenkin hieman loppuvuotta kohti. HKScanin kotimarkkinoiden viennin toivotaan saavan vetoapua teollisuuden, päättäjien ja muiden ketjun toimijoiden yhteisistä ponnisteluista uusien vientimahdollisuuksien avaamiseksi.

Kilpailu vähittäiskaupassa jatkui ja kansainvälistyi kaikissa toimintamaissamme, mikä näkyi kaupan tiukkana hintakilpailuna. Verkkokauppa ja muut digitaaliset palvelut muuttavat vähittäiskaupan, HoReCa-liiketoiminnan ja koko ruokaketjun lainalaisuuksia. Digitalisoituminen haastaa ketjun toimijoita vastaamaan kuluttajien tarpeisiin aiempaa reaaliaikaisemmin ja läpinäkyvämmin. Muutos ohjaa ketjussa toimivia yrityksiä arvioimaan kriittisesti toimintamallejaan ja tehokkuuttaan.

Kuluttajien kiinnostus vastuullisesti tuotettuja ja terveellisiä elintarvikkeita kohtaan pysyi ennallaan, mikä vahvisti kotimaisen lihan asemaa. Kasvis- ja vegaaniruokavaliot sekä lihalle vaihtoehtoiset proteiininlähteet olivat niin kuluttajien kuin median pysyvinä keskustelunaiheina. Keskustelu lihantuotannon ympäristövaikutuksista sai myös paljon palstatilaa. Samaan aikaan ruoka ja ruuanlaitto kiinnostavat yhä useampia ja vaihtuvat ruokatrendit inspiroivat niin mediaa, alan toimijoita kuin kuluttajiakin.

KILPAILUETUNA VASTUULLISUUS TILALTA HAARUKKAAN

HKScan vastaa toimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin kehittämällä toimintaansa entistä kuluttajalähtöisemmäksi ja pitää samalla tinkimättömästi kiinni korkeista laatu- ja vastuullisuuskriteereistään. Toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä vahvistetaan.

Haluamme pystyä ennakoimaan arvo-, asenne- ja elämäntapatrendien muutokset aiempaa paremmin tuotekehityksessämme ja tarjota tietoa tuotteista, ravitsemuksesta ja tuotannosta entistä läpinäkyvämmin. Tutustutamme asiakkaat ja kuluttajat ruuan alkulähteisiin jakamalla tietoa sopimustuottajiemme työstä ja toiminnan kehittämisestä maatiloilla. Kehitämme liiketoimintaamme konsernin arvojen – Inspire, Lead, Care – mukaisesti ja uskon vahvasti, että tuotteemme säilyttävät vahvan asemansa osana kuluttajien kokonaisvaltaista ja terveellistä ruokavaliota.

PAIKALLISISTA JUURISTA VOIMAA KANSAINVÄLISILLE AREENOILLE

Taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta huolimatta tunnistamme liiketoimintaympäristössämme useita positiivisia suuntauksia ja markkina-ajureita, jotka tukevat liiketoiminnan kehitystä ja kasvua. Lihan maailmanlaajuinen kulutus kasvaa edelleen tasaisesti, kun kuluttajien ostovoima vahvistuu kehittyvillä markkinoilla. Siipikarjatuotteiden kysyntä kasvaa entisestään, ja arkea helpottavien valmisruokien ja puolivalmiiden tuotteiden kysyntä kasvaa. Merkittävimpiä vahvuuksiamme ovat kaikilla kotimarkkinoillamme johtavat tuotebrändit sekä vastuullisesti tuotetut, puhtaat pohjoismaiset tuotteet, joiden kansainvälinen arvostus kasvaa entisestään.

INVESTOINNIT KASVAVIIN TUOTERYHMIIN VAHVISTAVAT TULOKSENTEKOKYKYÄ

HKScanin liikevaihto laski vuoteen 2015 verrattuna ja Suomea lukuun ottamatta kaikki muut markkina-alueet jäivät jälkeen edellisvuodesta. Myös konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin edellisvuonna. Tuloksentekokyvyn haasteet korreloivat yleisen markkinakehityksen sekä muiden ulkoisten tekijöiden kanssa. Suomessa kokonaismarkkina oli laskusuuntainen kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana ja Baltian markkina kutistui. Varastotasot pidettiin kuitenkin onnistuneesti tasapainossa kyseisillä markkinoilla. Ruotsissa ja Tanskassa kokonaismarkkina kasvoi, mutta Ruotsissa naudanlihan niukkuus rapautti tulosta. Tanskan hyvää suoritusta kotimarkkinalla varjostivat puolestaan haasteet vientimarkkinoilla.

HKSCANIN TASE ON VAHVA

Epätyydyttävästä tuloksesta huolimatta HKScanin taloudellinen asema säilyi vahvana. Taseemme on toimialan kärkitasoa, mikä mahdollistaa investoinnit ja niiden myötä kilpailukyvyn kehittämisen.

Tulosparannusta haetaan nyt useilla rinnakkaisilla toimenpiteillä. Haluamme vahvistaa asemaamme Ruotsissa ja hakea parempaa tulosta kysyntälähtöisestä viennistä. Samaan aikaan investoimme kasvaviin tuotekategorioihin ja uusiin konsepteihin. Toteutamme parhaillaan siipikarjatuotteisiin erikoistuvan tuotantolaitoksen uusinvestointia Suomessa Raumalla. Lisäksi laajennamme pekonituotantolaitostamme Puolan Swinoujsciessa. Investoinneilla parannamme tuotevalikoiman ja -laadun lisäksi kustannustehokkuutta ja virtaviivaistamme tuotantorakennetta edelleen. Synergiaetuja saadaan jatkossakin entistä tiiviimmästä yhteistyöstä ja tuottavuuden kehittämisestä.

Tunnistamme vientimarkkinoiden tarjoaman kasvupotentiaalin ja haluamme kehittää vientiä entistä kysyntälähtöisempään suuntaan. Avasimme Aasian liiketoimintomme virallisesti vuoden 2016 alussa Hongkongissa.

STRATEGIATYÖ KÄYNNISTYY

Käynnistämme HKScanin strategian tarkastelun keväällä 2017 ja julkaisemme työn tulokset kuluvan vuoden aikana. HKScan on jatkossa entistä yhtenäisempi, innovatiivisempi ja kilpailukykyisempi ruokatalo. Vastaamme asiakkaiden ja kuluttajien odotuksiin maistuvilla ja vastuullisesti tuotetuilla tuotteilla, palveluilla ja ratkaisuilla, jotka tuovat niin helppoutta, iloa kuin inspiraatiota sekä arkiruokailuun että juhlaan.  

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ – VAALITAAN VAHVUUKSIAMME YHDESSÄ JATKOSSAKIN

Kiitän lämpimästi henkilöstöämme, joka on muutoksentäyteisenä vuonna varmistanut liiketoiminnan suunnitelmallisen jatkuvuuden ja vienyt sovitut hankkeet onnistuneesti maaliin. Suuri kiitos kuuluu myös kuluttajille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, tuottajille sekä omistajille, jotka ovat jakaneet arkeamme ja tukeneet omilla toimillaan työtämme vastuullisesti tuotetun ruuan puolesta.

Vaalitaan kotimarkkinoidemme vahvuuksia yhdessä myös jatkossa ja tuodaan siten ruokailoa kuluttajien ja koko lihaketjun toimijoiden ruokapöytiin niin täällä Pohjolassa kuin vientimarkkinoillammekin.

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja