Strategia

Missio

HKScanin missio on mahdollistaa niin kuluttajille kuin asiakkaille entistä maistuvampi arki – tänään ja huomenna. Useilla markkinoilla toimivana ja merkittävänä pohjoismaisena ruokatalona vaikutamme monien ihmisten arkeen. Tunnemme kuluttajamme ja tarjoamme laajan valikoiman tuotteita niin arkeen kuin juhlaan. Maistuva arki tarkoittaa ruuan hyvän maun lisäksi ruokailijan hyvää mieltä vastuullisista valinnoista.

Itämeren alueen johtava markkina-asema antaa HKScanille mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti usean maan ruokakulttuuriin ja -talouteen. Lisäksi noudatamme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita – kannamme ympäristövastuun, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun sekä vastuun eläinten hyvinvoinnista.

Arvot

Kehitämme liiketoimintaamme konsernin mission ja arvojen – Inspire, Lead, Care – mukaisesti.

 • Inspire - Innostamme ja inspiroimme tuomalla uusia makuja, elämyksiä ja kokemuksia ruuan ympärille. Ymmärrämme ruuanlaiton ja ruokailun osana hyvää elämää ja yhdessäoloa.
 • Lead - Takaamme tuotteidemme ja toimiemme laadun ja vastuullisuuden pellolta pöytään. Haluamme olla liha-alan edelläkävijä, joka kehittää koko arvoketjun elinvoimaisuutta.
 • Care - Tarjoamme tuotteita, joissa maku, terveys, turvallisuus ja vastuullisuus ovat hyvässä tasapainossa. Tarjoamme tietoa avoimesti, minkä ansiosta kuluttajan on helppo valita tuotteemme hyvillä mielin.

Kasvua kuluttajalähtöisistä brändituotteista ja viennistä

HKScan hakee kannattavaa kasvua ja keskittyy kehittämään toimintaansa entistä kuluttajalähtöisempään suuntaan. Haluamme vastata kuluttajien odotuksiin ja tarpeisiin entistä paremmin, mikä edellyttää arvo-, asenne- ja elämäntapatrendien varhaista tunnistamista sekä niiden ennakoivaa huomioimista tuotekehityksessä. Onnistuaksemme vahvistamme tuotekategorioiden ja -konseptien kehittämistä, panostamme aiempaa dynaamisempaan innovaatiotyöhön, brändimarkkinointiin ja avoimeen viestintään. Kiinnitämme huomiota myös toimintojemme yhteispeliin, minkä avulla varmistamme, että kaikki tekemisemme tukee vahvasti missiotamme tarjota kuluttajille maistuva ja vastuullinen arki.

Strategiset investoinnit kohdistetaan kasvaviin tuotekategorioihin, joista esimerkkejä ovat broiler- ja pekonituotteet. HKScan toteuttaa parhaillaan siipikarjatuotteisiin erikoistuvan tuotantolaitoksen uusinvestointia, jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 loppupuolella. Lisäksi yhtiö laajentaa pekonituotantolaitostaan Puolan Świnoujściessa. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana. Hankkeet mahdollistavat täysin uusien lisäarvotuotteiden kehittämisen ja parantavat osaltaan myös yhtiön kustannustehokkuutta.

HKScan tunnistaa vientimarkkinoiden tarjoaman kasvupotentiaalin ja haluaa kehittää vientiään entistä kysyntälähtöisempään suuntaan. Konsernin Aasian liiketoiminnot avattiin virallisesti vuoden 2016 alussa Hongkongissa.

Myös kiertotalous tarjoaa mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia HKScanille. Yhtiön Biotech-liiketoiminnassa on kehitetty kaupallisesti kiinnostavia ja samalla ympäristötehokkaita vaihtoehtoja elintarviketuotannon eläinperäisten sivujakeiden hyödyntämiseen.

Strategiset vahvuudet

HKScan tunnistaa toimintaympäristönsä haasteet ja niiden mahdolliset vaikutukset strategian toteuttamiseen. Taloudellinen ja poliittinen epävarmuus, viennin rajoitteet sekä muutokset kuluttajien arvotrendeissä voivat vaikeuttaa kasvukehitystä lyhyellä aikavälillä. Huomioimme toimialaan kohdistuvat riskit ja minimoimme niiden vaikutuksia aktiivisesti omalla toiminnallamme ja hyödynnämme omia vahvuuksiamme kilpailuetuna.

Yksi yhtiön edellisen strategiakauden painopistealueista oli pääomarakenteen vahvistaminen, missä onnistuttiin hyvin. Konsernin tase on vahva, mikä antaa mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa eteenpäin. Muita strategian toteuttamista tukevia vahvuuksia ovat tunnetut brändit, johtava markkina-asema kaikilla kotimarkkinoilla, liha-alan ylivertainen asiantuntijuus sekä erinomaisen maantieteellisen sijainnin tuomat synergiat.

Viime vuosina tehdyn sisäisen rakennemuutostyön myötä HKScan on aiempaa yhtenäisempi konserni, mikä oli yksi edellisen strategiajakson päätavoitteista. Myös toiminnan tehostamista sekä tuotanto- ja yhtiörakenteen yhtenäistämistä jatketaan. HKScan on luopunut useista pienistä ydinliiketoimintaansa kuulumattomista liiketoiminnoista, mikä on tukenut keskittymistä konsernin perustehtäviin ja selkeyttänyt konsernirakennetta.

HKScanin strategiset vahvuudet, omat kannattavuutta parantavat toimet sekä useat markkina-ajurit edistävät konsernin liiketoiminnan kasvua ja kehitystä.

 

Liiketoimintaa tukevat markkina-ajurit

Esimerkkejä kasvua tukevista trendeistä:

 • Lihan, erityisesti siipikarjanlihan, kulutus kasvaa edelleen maailmanlaajuisesti.
 • Liha-alan kilpailutilanne suosii suuria toimijoita, joihin HKScan kuuluu.
 • Kaupungistuminen sekä osa elämäntapatrendeistä lisäävät valmisruokien, puolivalmiiden tuotteiden ja on-the-go-tuotteiden kysyntää.
 • Kuluttajat arvostavat puhdasta ja vastuullisesti tuotettua pohjoismaista lihaa.

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

HKScanin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Liikevoitto: yli 4 prosenttia liikevaihdosta
 • Sijoitetun pääoman tuotto: yli 12 prosenttia
 • Nettovelkaantumisaste: alle 100 prosenttia
 • Osingonjako: yli 30 prosenttia nettotuloksesta

HKScan käynnistää strategiansa tarkastelun keväällä 2017 ja arvioi prosessissa pitkän aikavälin strategisia painopistealueitaan.